“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/04/2013
NUMARASI : 2009/650-2013/184

Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/04/2013 gün ve 2009/650-2013/184 sayılı kararı bozan Daire’nin 14/05/2014 gün ve 2013/15550-2014/9267 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin forklift, çekici traktörler ve inşaat sektöründe tüm dünyada tanınmış ve tescilli “C.” markasını TPE nezdinde 01.12.2005 tarihinde, 2005/51876 no ile tescil ettirdiğini, davalının 2007/58939 no’lu “C.” markası ile müvekkiline ait markanın aynı olup, taraf markaları arasında iltibas tehlikesi bulunduğu, müvekkili markasının tanınmış bir marka olduğunu, davalının müvekkilinin markasının tanınmışlığından haksız olarak yararlanma amacıyla kötüniyetli olarak marka tescil başvurusunda bulunduğunu, bu durumun müvekkilinin itibarına ve tanınmışlığına zarar verme tehlikesi de doğuracağını ileri sürerek, davalı adına 2007/58939 no ile tescilli “C.” markasının tescil edildiği tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 04/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay