“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/10/2014
NUMARASI : 2014/415-2014/510

Taraflar arasında görülen davada….Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22.10.2014 tarih ve 2014/415-2014/510 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 08.12.2015 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde tescilli 2002/03157 no’lu “M…” ibareli markası ile amortisör ürettiğini, aynı zamanda T.. A.Ş.’nin ürettiği F… 1.. Ş…/D.. marka otomobillerin ön amortisörlerini geliştirerek ayarlanabilen bir modele dönüştürdüğünü, T…’ın bu arabaların tüm amortisörlerini müvekkilinden tedarik ettiğini, müvekkilinin TPE’ye faydalı model başvurusu da yaptığını, ancak davalının bu amortisörleri “V..” markası ile Çin’de yaptırıp T… arabalara “M… Tipi” adı altında satıp pazarladığını, davalının internet sitesinde yaptırmış olduğu kopya amortisörün tanıtımı için “M…. Type” ibaresini kullandığını ve altında da “made in china” yazdığını, yine davalının siparişlerle ilgili internet sitesinde ve kestiği faturada “M…. Tipi” ibaresinin yer aldığını, davalının müvekkilinin markasına tecavüzde bulunduğunu ileri sürerek, davalının tecavüzünün durdurulmasına ve giderilmesine, hükmün ilanına, şimdilik 5.000,00 TL maddi tazminatın reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, yetki itirazında bulunmuş, müvekkilinin yurt dışından ithal ettiği ürünlerin TPE nezdinde tescilli 2004/45984 no’lu “V…” markası adı altında satışını yaptığını, markaların benzer olmadığını, müvekkilinin “M…. Tipi” ibaresini kullanmasının markaya tecavüz oluşturmayacağını, buradaki Tip’den kastın tasarım olduğunu, davacının herhangi bir tescilli tasarımı olmadığı gibi amortisörlerin zaten F… A.Ş. tarafından tasarlandıktan sonra halka mal olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemize ait 22.01.2014 tarihli ilama dayanılarak, davalının ürün, fatura ve internet ortamında kullandığı “M…” ibaresinin, bir ürün ismi ya da teknik bir özelliğin genel adı olmayıp, başlı başına davacı adına tescilli bir marka olduğu, davalı tarafın ürünlerinin “M….” markalı ürünlerle aynı özelliği taşıdığı ve aynı kalitede bulunduğu izlenimini doğurduğu, davalının dava konusu eyleminin davacının tescil marka haklarını ihlal ettiği, bu kullanım nedeniyle davacının davalıdan, 556 sayılı KHK’nın 66/2-b maddesi çerçevesinde, 2007 yılı için 3.431,22 TL, 01.01.2008 tarihinden dava tarihine kadar 2.124,53 TL olmak üzere toplam 5.555,75 TL maddi tazminat talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının davacıya ait “M… M…” markasına vaki tecavüzünün 556 sayılı KHK’nın 61 ve 62. maddeleri gereğince men’ine, 5.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 256,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay