“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/06/2014
NUMARASI : 2014/318-2014/597

Taraflar arasında görülen davada Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 10/06/2014 tarih ve 2014/318-2014/597 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı G. Şirketi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına uzun yıllardan beri S. markasının ve ambalajlarında kullandığı işaret ve görsel şekillerin tescilli olduğunu, davalıların müvekkilinin markasını ve ambalajlarında kullandığı işaret ve şekilleri, iltibasa ve haksız rekabete yol açacak şekilde özellikle müvekkili markasının tanınmışlığından istifade etmek amacı ile kullandığını, davalıların haksız kazanç elde ettiğini, bu hususun Gaziantep 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/117 D.İş sayılı dosyası ile davalıların iş yerinde yapılan tesbit ile sabit hale geldiğini ileri sürerek müvekkili firmanın tescilli markalarına ve logolarına yönelik haksız rekabet teşkil eden her türlü fiillerin durdurulması ve önlenmesine, haksız rekabetin men’ine, davalılarca üretimde kullanılan makine kalıplar ve teçhizatların imhasına, 40.000.TL maddi ve 20.000.TL manevi olmak üzere 60.000 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı D. Tekstil Ltd. Şti. vekili, davanın reddini istemiştir.


Davalı G. İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. vekili, müvekkili şirketin hiç bir şekilde bebek bezi üreticisi olmadığını, müvekkilinin ihracat ile uğraştığını, yaklaşık 20-30 yıldan beri farklı firmalardan aldığı malları yurt dışına ihraç ettiğini, S. L. markalı bezleri davalı D. tekstil Ltd. Şti.’nin ürettiğini, davacı tarafından gönderilen ,ihtar sonrası söz konusu ürünlerin ihracatınının yapılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; davanın kabulü ile; davalı G. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin “S. L.” markası ile yapmış olduğu üretimin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, ve davalı G. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin haksız rekabet teşkil eden tüm fiili eylemlerinin men’ine, “S.” markasının üretiminde kullanılan makine ve teçhizatların imhasına, davalı G. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin “S.” markası ile üretilmiş mamul ve yarı mamul ürünlerinin üretim ve satımının durdurulmasına, söz konusu ürünlerin Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman ve bölge dahil olmak kaydı ile ambalajların, gerek davacıya ait iş yerinde gerekse satışı yapılmış 3. Şahıslardan ve piyasadan S. markalı ürünlerin toplatılmasına, 40.000,00 TL maddi tazminatın ile 2.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 42.000,00 TL’nin tahsilde tekerrür olmayacak şekilde dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan, davacı yararına müştereken ve müteselsilen tahsiline, bezlerin ambalajından çıkartılıp davalıya iade edilmiş olması sebebiyle bu bezlerine imhasına yer olmadığına, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı Gentaş şirketi vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2-Dava, davacının tescilli markasına tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece dava kabul edilerek, nihai kullanıcı elindeki ürünleri de kapsar şekilde davacı tarafından satışı yapılmış üçüncü şahıslardaki ürünler yönünden de toplatılma kararı verilmesi isabetsiz olup bu husus bozma sebebi ise de, anılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) no’lu bentte yazılı nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının hüküm bölümünün 1. bendinin altında ve gerekçeli kararın ikinci sayfasının ilk pragrafında yer alan “gerekse satışı yapılmış 3. şahıslardan” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılmasına, kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 06/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay