“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/10/2012 gün ve 2011/233-2012/371 sayılı kararı onayan Daire’nin 13/05/2014 gün ve 2013/2958-2014/9198 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinin ‘…’ ibareli birden ziyade markalarının sahibi olduklarını, anılan ibareli markayı inşaat alanında da 1994 yılından beri kullandıklarını, parakende şirketi nezdinde devam eden inşaat işinin 2000 yılında müvekkili holding bünyesinde kurulan şirket vasıtasıyla devam edildiğini, sonra unvan değişikliği yapıldığını, müvekkillerinin ‘…’ ibareli markalarının tanınmış olduğunu, esasen ibare üzerinde müvekkillerinin öncelik hakkı sahibi de bulunduklarını, davalının müvekkillerinin markalarının tanınmışlığından faydalanmak, iltibas yaratmak amacıyla ve kötüniyetli olarak ‘…’, ‘…’, ‘…+Şekil’ ve ‘…’ ibareli markalarını 37. sınıfta tescil ettirdiğini ileri sürerek, anılan markaların hükümsüzlüğüne işbu markaların … sicilinden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekili tarafından temyiz edilen karar, Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Davacılar vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 21/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay