“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/02/2014 tarih ve 2011/14-2014/15 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 28/04/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:


Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … ve … markalarının yüzün üzerinde ülkede saat emtiasını da kapsayacak şekilde tescilli olduğunu, Türkiye’ de de … nezdinde 14. sınıfı kapsayan marka tescillerinin bulunduğunu, markanın tanınmış marka olduğunu, davalının Sirkeci adresinde bulunan … tabelalı işyerinde …markalı taklit saatlerin tespit edildiğini, bunlardan iki adet satın alındığını, yapılan incelemede bu saatlerin orjinal saatler olmadığının anlaşıldığını, davalı şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, işyerinde yapılan aramada 38 adet taklit saat ile bir miktar kullanım kılavuzu, saat kutusu ve garanti belgesi ele geçirildiğini, ceza kovuşturmasının devam ettiğini, böylece davalının hem noter tespiti ile hem de Savcılık talimatı sonucunda yapılan arama ile taklit saat sattığının belirlendiğini, müvekkilinin bundan dolayı büyük zarara uğradığını, davalının bu eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini, davalının tek satıcı gibi hareket edip aldatıcı beyanlarda bulunduğunu ileri sürerek, davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, bu tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesine, durdurulmasına, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, davalının bu markayı internet üzerinde ya da sair mecralarda kullanmasının önlenmesine ve men edilmesine, el konulacak ürünlerin ve diğer malzemelerin karar kesinleştiğinde imhasına, şimdilik 10.000 Euro maddi tazminatın dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve verilecek kararın gazetede ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının dava konusu saatlerin orijinal olmayıp taklit saatler olduğunu iddia ettiğine göre bu iddianın davacı tarafça ispatının gerekli olduğu, dava konusu saatlerin taklit olduklarının ispat edilebilmiş olmadığı, ispat yükünün ters çevrilmesi için yeterli sebep ve verinin de bulunmadığı, somut olayda paralel ithalat savunmasının, ticari hayatın olağan akışı ile de çelişmediği, ispat yükü kendisine düşen davacı tarafın iddiasını ispat edemediği, mevcut şüphenin davalı aleyhine yorumlanarak saatlerin taklit olduğunun kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 30/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay