“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 20/05/2015 tarih ve 2013/73-2015/90 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili, asli müdahil … Şeker Fabrikası A.Ş. vekili, davalı TPE vekili, davalı … San. A.Ş. ve … Mamuller San. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2005/09725 başvuru numarası ile “…+şekil” ibaresini 30. mal/hizmet sınıflarında marka olarak tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin başvuruya yaptığı itirazın TPE YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, oysa “…+şekil” ibaresinin tescili halinde müvekkiline ait “…” ibareli markaları ile karışıklığa yol açacağını ileri sürerek, TPE YİDK’nın 11.07.2007 tarih ve 2007-M-3991 sayılı kararın iptaline, davalı şirket başvurusunun tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğünün tespiti ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Asli müdahil vekili; müvekkilinin 2000/02876 ve 2001/14197 sayılı 32. mal/hizmet sınıfında tescilli bulunan “…” markalarının sahibi bulunduğunu, ayrıca … A.Ş. adına tescili 2000/04161 sayılı “…” ibareli marka üzerinde paylaşıma gidilerek söz konusu markanın bir kısım emtia için 13.12.2006 tarihinde müvekkiline devredildiğini, müvekkiline ait … ibareli markaların … içinde ve dışında tanınmış olduğunu, davaya konu başvurunun tescili halinde müvekkiline ait markalarla iltibasa yol açacağını ve müvekkiline ait markaların tanınmışlığından yararlanacağını ileri sürerek, TPE YİDK kararının iptaline ve tescil halinde davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, davalı şirketin tescil ettirmek istediği “…+şekil” ibaresinin davacı adına tescilli “…”, “…” markaları ile benzer olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı şirketler vekili, davacının itiraza dayanak gösterdiği markalar ile davaya konu 2005/9725 sayılı markanın iltibasa yol açabilecek düzeyde benzer olmadığını, … ibaresinin 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesi anlamında tek başına marka olamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; davacı … firması yönünden açılan davada; TPE YİDK kararının iptaline yönelik açtığı davanın kısmen kabulüne, dava konusu 2005/09725 başvuru sayılı marka yönünden kazanılmış hak sağlayan “her türlü un, irmikler, nişastalar… ekmekler, pideler, pizzalar, lahmacunlar…” emtia haricinde kalan emtialar bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/1-b anlamında iltibas yarattığından, YİDK kararının bu kısımlar yönünden kısmen iptaline, 2005/09725 başvuru sayılı marka geri çekildiğinden hükümsüzlük konusunda karar verilmesine yer olmadığına, davacı … Firmasının fazlaya ilişkin istemlerin reddine; Asli müdahil … Şeker firması yönünden açılan davada; TPE YİDK’ya yönelik açtığı davanın süre yönünden reddine, 2005/09725 başvuru sayılı marka geri çekildiğinden hükümsüzlük konusunda karar verilmesine yer olmadığına, davalı … Unlu Mamüller San. A.Ş’ye bazı alt sınıflar yönünden devredilen ve devredilen yeni numarası 2005/59156 olan marka kapsamında yer alan “35.08 ve 43.01 alt sınıfları yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile, bu kısımlar yönünden markanın hükümsüzlüğüne, diğer istemlerinin reddine karar verilmiştir.


Kararı, asli müdahil … Şeker Fabrikası A.Ş. vekili, davalı TPE vekili, davalı … San. A.Ş. ve … Mamuller San. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, TPE YİDK karar iptali istemine ilişkin davanın anılan kararın verildiği tarihteki hukuki durum dikkate alınmak suretiyle çözümlenmesi gerekmesine, öte yandan davalının dayandığı 2003/19922 sayı ile tescilli markanın tescil tarihi ile uyuşmazlık konusu marka tescil başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle söz konusu markadan kaynaklanan kazanılmış hakkı olduğu yönündeki savunmasının dikkate alınmasının mümkün bulunmamasına ve yargılama sırasında hükümsüzlüğü istenen markanın kısmi olarak devredildiği davalılardan Doruk Unlu Mamüller San. A.Ş. hakkında 1086 sayılı HUMK 186. maddesi uyarınca taraf teşkili gerçekleştiğinden adı geçen davalının karar başlığında ve hükümde feri müdahil/müdahil davalı olarak belirtilmesinin sonuca etkili bulunmamasına göre davalı TPE vekilinin ve davalı şirketler vekilinin tüm, davacı … San. ve Tic. A.Ş. vekilinin ve asli müdahil … Şeker Fabrikası A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Ancak, asli müdahil sıfatıyla davada yer alan … Şeker Fabrikası A.Ş’nin TPE YİDK karar iptali istemine ilişkin davasının süre yönünden reddine karar verildiğine göre, bu davada zorunlu dava arkadaşı olan ve davada kendilerini vekil ile temsil ettiren davalı TPE ve davalı şirketler lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği gibi, davacı … San. ve Tic. A.Ş’nin TPE YİDK karar iptali isteminin kısmen kabulü ile hükümsüzlük konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği gözetilerek bu davada da davalı TPE ve davalı şirketler lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hükümde davalı TPE ile davalı şirketler yararına ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmiş olması doğru görülmeyip, kararın bu yönden bozulması gerekirse de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın anılan yönden düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. ./..


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı TPE vekilinin ve davalı şirketler vekilinin tüm, davacı … San. ve Tic. A.Ş. vekilinin ve asli müdahil … Şeker Fabrikası A.Ş. vekilinin sair temyiz temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün A-9. Numaralı bendinde “davalı TPE’ye” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve davalı şirketlere” ibaresinin eklenmesine; 10. numaralı bendin tamamen hüküm fıkrasından çıkarılmasına; yine hükmün B-5. numaralı bendinde “davalı TPE’ye” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve davalı şirketlere” ibaresinin eklenmesine; 7. numaralı bendin tamamen hüküm fıkrasından çıkarılmasına ve hükmün bu şekliyle davacı … San. ve Tic. A.Ş. ve asli müdahil … Şeker Fabrikası A.Ş. yararına DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE ve davalı şirketten ayrı ayrı alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacı ve asli müdahile iadesine, 06/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay