“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2014 tarih ve 2013/83-2014/277 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, … Gümrük Müdürlüğü’nde müvekkilli markalarını taklit olarak taşıyan davalılara ait 15 adet alt eşofman ve 82 adet tişört ele geçirildiğini, davalıların eyleminin müvekkili haklarına tecavüz teşkil ettiğini ve müvekkilini maddi ve manevi zarara uğrattığını ileri sürerek, tecavüzün tespiti, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik davalı … Ltd. Şti’den 1.000 TL maddi, 500 TL manevi, diğer davalıdan 500 TL maddi, 500 manevi tazminatın davalıdan tahsili ile hükmün ilanını talep ve dava etmiş, davacı vekili yargılama sırasında maddi tazminat istemini ıslah etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Ltd. Şti. vekili, davacı markasının taklidinin kullanıldığı iddia edilen ürünlerin müvekkiline ait olmadığını, müvekkilinin tecavüz teşkil eden bir eyleminin bulunmadığını, gümrükte tespit edilen 82 adet tişörtün müvekkiline ait olmadığını, müvekkilinin tişört üretmediğini, yapılan tespitin hatalı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme  Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı … Gümrük Müdürlüğü’nce yapılan tespitte ”…” markalı taklit olduğu iddia edilen 15 adet eşofman altı ve 82 adet tişört ele geçirildiğini, tespite konu tır karnesine bağlı eşyalar içerisindeki tişört cinsi eşyaların sadece … Ltd. Şti’ne ait 09/03/2013 tarihli faturada belirtildiği, anılan davalının ürünlerin kendisine ait olmadığına yönelik savunması üzerine yapılan araştırmada Gümrük Müdürlüğü’nce tüm kaplarda davalı Ltd. Şti’ne ait 09/03/2013 tarih, 004404 sayılı faturada belirtilen 32.820 adet tişörtün tespit edildiği, bu tişörtlerden muhtelif taklit markaları içeren 1154 adedinin alıkonulup kalanların aynı tıra yüklenerek yurtdışı edildiği bildirildiğinden savunmaya ve davalının malları gönderdiği firmanın tüm malların teslim edildiğine ilişkin beyanına gümrük idaresinin yazısı nedeniyle itibar edilmediği, diğer davalı Şirket adına nakledilen ürünler arasında da 15 adet eşofman altı ele geçirildiği, davacının lisans esasına göre talepte bulunması üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde yıllık lisans bedeline göre tazminat hesabı yapılmış olup, bir yıl süre ile taklit ürün üretilip pazarlandığı kanıtlanamadığından bir yıllık lisans bedeli üzerinden tazminata hükmetmek mümkün olmadığı gibi, gerçek zararı tespit etmek de mümkün olmadığından TBK’ nın 50. ve 51. maddeleri uyarınca maddi tazminata hükmedildiği gerekçesiyle, davalıların, davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve önlenmesine, gümrükte yakalanan ürünlerin imhasına, 1.000,00 TL maddi, 500,00 TL manevi tazminatın davalı … Ltd. Şti’ den, 500,00 TL maddi, 500,00 TL manevi tazminatın davalı … Ltd. Şti’ den dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı … Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … Tic. Ltd. Şti. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 59,78 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … Tic. Ltd. Şti’den alınmasına, 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak-Yargıtay