“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2015 tarih ve 2014/248-2015/165 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili “…” markalarının … nezdinde özel/0078 sayı ile tanınmış marka olarak koruma altına alındığını, markalarına ilişkin kavanoz şeklinin de … nezdinde 2002/32847 sayı ile tescil edildiğini, aynı şekilde Nutella markasına ilişkin kullanmakta olduğu özgün ambalaj kompozisyonunun da marka olarak tescil edildiğini ve koruma altında bulunduğunu, davalıların … ibareli kakaolu fındık kreması ürünlerini piyasaya sürdüğünü ve … nezdinde 2014/12188 sayılı marka başvurusunda bulunduğunu, davalıların ürünlerinin müvekkilinin markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu, davalıların … ibaresinin müvekkilinin … markası ile karıştırılacak derecede benzer olduğunu, iltibas yarattığını ileri sürerek davalıların markalarına tecavüz ve haksız rekabetinin tespitini, önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını ve kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili davada ticaret mahkemelerinin görevli olduğunu ve yetkili mahkemelerin … mahkemeleri olduğunu, …’ce yapılan değerlendirmede ürünlerinin davacının ürünü ile iltibas oluşturacak düzeyde benzer olmadığının tespit edildiğini, seçilen yazı tipinin de ayırt edici unsur olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davalının kullanımının marka başvurusu doğrultusunda olmayıp, davacının tescilli şekil markaları ile benzerlik gösterir ve davacı markalarına yakınlaşır şekilde olduğu, davalının davacının markalarının tescilli olduğu sınıflardaki ürünlerle ilgili kullandığı ürün ambalajları ve … ibaresini davacı yanın markası ile iltibas oluşturur şekildeki kullanımının davacının markalarına tecavüz oluşturduğu ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 55. maddesinde ifadesini bulan haksız rekabet de oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlığın hakimin hukuki bilgisiyle çözümlenebilecek nitelikte bulunmasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay