“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 tarih ve 2010/98-2014/712 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, davalı …’ın …. nezdinde 19.12.2008 tarih ve …. no ile yapılan “….” isimli patent başvurusuna konu buluşu sırasında davalının müvekkili şirkete ait iş yerinde çalıştığını bu süre zarfında müvekkili şirketin işyeri hak ve imkanları kullandığını, buluşun hizmet buluşu olduğunu ve davacı şirketin buluşta tam hak sahibi olduğunu, ayrıca davalının müvekkili şirketin ticari sırlarını dava dışı…’a açıkladığını ve onunla birlikte yaptığı danışıklı işlemle … nezdinde patent başvurusunda bulunulduğunu,…’dan mezkur patent başvurusunu devraldığını belirterek; …. no ile yapılan “….” isimli patent başvurusunun müvekkili şirkete devri ile … nezdinde gerekli devir işlemlerinin yapılmasını, haksız rekabetin tespitini, durdurulmasını ve önlenmesini, patent başvurusu üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı-karşı davacı vekili, …. buluşuna ilişkin olarak… tarafından 19.12.2008 tarih … başvuru nosu ile başvuru yapıldığını ve daha sonra… tarafından söz konusu başvuruya ilişkin tüm mali hakların…Noterliği’nin 17 Temmuz 2009 tarihli işlemi ile devredildiğini, söz konusu patent hakkına davacı karşı davalının tecavüz ettiğini, ileri sürerek tecavüzün önlenmesini, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini, asıl davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu buluşun, başvuru sahibi olan… dışında, davacının olay zamanında çalışanı olan davalıdan kaynaklandığı yönünde kesin bir delil olmadığı ve bu hususun ispatlanamadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, davalı-karşı davacının söz konusu patent başvurusu kapsamında patent hakkına vaki tecavüzün önlenmesi ve tazminat talebine ilişkin karşı davanın, başvurunun yıllık patent ücretinin ödenmemesi nedeniyle 13.11.2014 tarihi itibariyle geçersiz kılındığı, geçersiz kılınan başvuru kapsamında patent hakkına vaki tecavüzün önlenmesi yönünde bir talepte bulunulamayacağı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

Kararı taraf vekillere temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, asıl davada davalı tarafça patent başvurusu ile ilgili ücretin ödenmemesi nedeniyle …’nce başvurunun geri çekilmiş sayılması halinde dahi uyuşmazlık patent hakkı sahipliğinin tespiti ile ilgili olduğundan 551 sayılı KHK’nın 12/3. maddesi uyarınca dava konusuz kalmayıp hak sahipliği hususunda bir karar verilmesinin gerekmesine ve mahkemece de davacının başvuru konusu buluş üzerinde hak sahibi olduğu kanıtlanamadığından bahisle asıl davanın reddine ve aynı KHK’nın 82/1 ve son fıkraları uyarınca da patent başvurusunun geri çekilmiş olması halinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sonuçları hiç doğurmamış sayılacağından karşı davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 25/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay