“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/06/2015 tarih ve 2014/161-2015/187 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalı … Gıda San. A. Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 2012/20288 sayılı “…” ibareli marka tescil başvurusuna karşı müvekkil adına yapılan itirazın TPE YİDK tarafından “başvuru ve itiraza gerekçe gösterilen tasarımlar görsel, işitsel veya anlamsal düzeyde ilişkilendirme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırmaya yol açabilecek derecede benzer bulunmadığı” gerekçesiyle red edildiğini, müvekkilin uzun yıllar yaygın tanıtım ve kullanım faaliyetleri ile tanınmış hale getirdiği markalarının esas unsur konumunda kullanılarak taklit edildiğini, davalının 2012/20288 sayılı “…” ibareli markasının müvekkilin “…” esas unsurlu markaları ile ayırt edilemeyecek derecede benzerlikle iltibas oluşturduğunu, müvekkile ait tasarım tescillerine konu belirli bir şekle sahip olan ürünleri ve ambalaj görselini de aynı şekilde kullanıldığını iddia ederek TPE YİDK kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, markaların genel izlenim açısından benzer olmadığını, “…” ibareli marka tescil başvurusunda genel görünüm, estetik, grafik, renk çeşidi ve tasarımı ile farklı bir kompozisyon yaratıldığını, itiraza dayanak gösterilen markalar ile aldatıcı bir benzerlik olmadığını, ayrıca davacı taraf tescilli tasarımlarını mesnet göstererek başvuru konusu markadaki kek şekli unsurunun tescilli tasarım hakkını ihlal ettiğini dile getirmekte ise de ibareler arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığından KHK’nın 8/5 bakımından dile getirilen bu iddianın yerinde olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.


Davalı Şirket vekili, müvekkilinin tüm markalarının tescilli olduğunu, TPE YİDK’nın 27.3.2014 tarih ve 2014-M-3543 sayılı kararının hukuka uygun olduğunu, müvekkile ait marka ve başvurunun davacı markası ve tasarımı ile benzerlik göstermediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu 2012/20268 nolu “… + şekil” ibareli markanın 30. sınıfta yer alan emtiaları kapsayacak şekilde TPE nezdinde marka tescil başvurusu üzerine davacı tarafça 2010 03645/2 sayılı “kalıp” ve 2010 03647/1 sayılı “gıda ürünü” tasarımları mesnet gösterilerek yapılan itiraz üzerine verilen TPE YİDK 2014-M-3543 sayılı red kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne ilişkin olduğu, davacı markalarının 8/4 maddesi anlamında tanınmış marka olmadığı, davalı tescil başvurusunun kötüniyetle yapıldığını gösterir bir delilin bulunmadığı, dava konusu 2012/20268 sayılı “… + şekil” ibareli davalı markası ile davacının itiraza mesnet gösterdiği 2010 03645/2 sayılı “kalıp” ve 2010 03647/1 sayılı “gıda ürünü” tasarımları arasında herhangi bir benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmadığından TPE YİDK 2014-M-3543 sayılı kararında isabetsizlik olmadığı, davacının tasarım tescilleri nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi uyarınca davalı markasının tescilini engelleyemeyeceği, dava konusu 2012 20288 sayılı “… + şekil” ibareli marka ile davacının 2011 04803, 2011 04812, 2011 04823, 2011 04832 sayılı “… + şekil” markalarının işaretler bakımından benzer olduğu, dava konusu marka kapsamındaki “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler” malları ile davacının anılan markalarının aynı/aynı tür mallara ilişkin olduğu, belirtilen mallar yönünden taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas oluştuğu gerekçesiyle marka hükümsüzlük talebinin kısmen kabulü ile davalı Şirket adına tescilli 2012/20288 sayılı “… + şekil” markasının tescilli olduğu ”pastacılık ve fırıncılık mamülleri, tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler” yönünden hükümsüzlüğü ile bu ürünler yönünden sicilden terkinine, TPE YİDK 2014-M-3543 sayılı kararın iptal talebinin reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili ve davalı … Gıda A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, mümeyyiz davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent haricindeki temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Dava, YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne ilişkindir. Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyetince, dava konusu başvurunun kapsadığı emtia ile davacıya ait marka kapsamındaki mallar bakımından aynı tür oldukları görüşü açıklanmıştır. Mahkemece de davanın kısmen kabulü ile aynı tür ürünler yönünden başvurunun hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.

Ancak, davacı tarafça başvuru konusu 30. sınıf emtia kapsamındaki diğer mallarında benzer tür olduğu, bu mallar bakımından da 556 sayılı KHK 8/1-b koşulları oluştuğunu ileri sürülerek bilirkişi raporuna itiraz edildiğine göre, bilirkişilerden kabul edilen emtia dışındaki 30. sınıf kapsamında bulunan diğer ürünlerin de benzer tür olup olmadıklarının tespiti yönünden ek rapor alınmaksızın eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu yönden davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin (2) numaralı bent dışındaki sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …den alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay