“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada…. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/09/2015 tarih ve 2014/432-2015/302 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin EKOSPREY ve ECOSPRAY ibareli markaların TPE nezdinde tescilli olduğunu, davalıların aynı sektörde ticari faaliyette bulunduklarını, davalıların kendilerine ait www.cakiltozindirgeme.com alan adını taşıyan web sayfasında ve kendilerine ait kataloglarda EKOSPREY ve ECOSPRAY tanıtım işaretlerini kullanarak toz indirgeme sistemleri, bunların parçaları ve kurulumu ile ilgili ticari faaliyette bulunduklarını, eylemlerinin …. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2014/11 D.İş sayılı dosyasında yapılan delil tespiti ve bilirkişi raporu ile sabit bulunduğunu, davalıların eylemlerinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığını iddia ederek davalıların tecavüz teşkil eden fiillerinin durdurulmasına, internet sitesi ve fiziki ortamlardaki tecavüzünün giderilmesine, kullanıma ilişkin araç, cihaz ve makina gibi ürünlere el konulmasına, 556 sayılı KHK’nın 66/2-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL maddi tazminatın ticari faiziyle tahsiline, markanın itibarının zedelenmesi nedeniyle 10.000,00 TL itibar tazminatının tahsiline, 10.000,00 TL manevi tazminatın ticari faiziyle tahsiline ve kurulacak hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, işletmenin sahibinin ve yetkilisinin müvekkili davalı … olduğunu, müvekkili davalı …’ün vekalete dayalı olarak işlem yaptığını, adi şirket ilişkisinin bulunmadığını, bu nedenle davalı gösterilen …’e husumet yöneltilemeyeceğini, web sayfasında davacının markalarının kullanılmadığını, teklif yazılarının müvekkilleri ile ilgisi olmadığını, müvekkilinin iddia konusu kahverengi zeminli kataloğu bastırmadığını, mavi zeminli kataloğun müvekkiline ait olduğunu, ancak markanın itibarına zarar verecek herhangi bir ibarenin yer almadığını, işlem hacmi ve cirosunun düşük olduğunu, davacı ile haksız rekabete girmesinin mümkün olmadığını, istenen tazminatların fahiş olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıların davacıya ait EKOSPREY ve ECOSPRAY markalarını davacı markası kapsamında yer alan Toz İndirme Sistemleri ve bunların parçaları ve kurulumu ile ilgili hizmete ilişkin olarak kullanarak marka hakkını ihlal ettiği ve haksız rekabete yol açtığı, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yaratan eylemleri gerçekleştiren kişi vekaleten hareket etmiş olsa da ticari işletme için gerçekleşen bu faaliyetlerden işletme sahibi ile birlikte sorumlu olduğu, bu nedenle davalı …’e de husumet düştüğü, davacı 556 sayılı KHK’nın 66/2-b maddesi gereğince yoksun kalınan kazancı talep ettiği, davalıların sadece yargılama konusu mal ve hizmetlerle ilgili değil bunun dışında başka ticari faaliyetleri de gerçekleştirdiklerinden iltibas yaratan işaretin kullanımı nedeniyle davacının ne kadar zarara uğradığının tam olarak belirlenmesi mümkün olmadığı, bu nedenle 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 42 ile 6098 sayılı TBK’nın m.50/II. maddesi nazara alınarak 3.906,69 TL maddî tazminat takdirine, tarafların ekonomik durumları, ihlâl olunan hakkın mahiyeti, fiilin ve kusurun ağırlığı karşısında 6.000,00 TL manevî tazminat takdirine, davalıların eylemlerinin davacı markasının itibarına zarar verdiği hususunda yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerinin durdurulmasına, davalıların internet sitesi ve fiziki ortamlarda anılan tanıtım işaretinin kullanımına yönelik tecavüzünün giderilmesine, kullanıma ilişkin araç, cihaz ve makine gibi ürünlere el konulmasına, kararın ilanına, itibar tazminatı isteminin reddine, 3.906,69 TL maddî tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile 6.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili ve davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekili ve davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ve davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 137,84 TL harcın temyiz eden davacıya iadesine, aşağıda yazılı bakiye 508,53 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay