“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada… Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/03/2015 tarih ve 2014/147-2015/95 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin “…” ibaresinin marka olarak tescili için TPE’ye başvuruda bulunduğunu, başvurunun 2012/94550 kod numarasını aldığını, TPE’nin başvuruyu 2000/19915 sayılı ve “…” ibareli markaya benzer olduğundan bahisle 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi uyarınca reddettiğini, bu ret kararına itirazda bulunduklarını ve itirazlarının da TPE YİDK’nın 2014-M-2420 sayılı kararı ile reddedildiğini, oysa başvurunun kompozisyon biçimleri, yazı karakterleri ve renklerinin markaların ilk bakışta bıraktıkları izlenim ile redde gerekçe gösterilen markayla ayniyet ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik içermediğini, KHK 7/1-b hükmü koşullarının gerçekleşmediğini, bu nedenle bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, YİDK kararının iptalini ve başvurunun tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili; davacı başvurusu ile redde mesnet markanın KHK’nin 7/1-b bendi anlamında benzer olduklarını, önceki markada yer alan “mose” sözcüğünün ayırt ediciliği olmadığını, bu nedenle Kurum tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı şirkete tebligat yapıldığı halde davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; YİDK kararının alınmasına bir katılımı bulunmadığından davalı şirket yönünden pasif husumet olmadığı, bu nedenle davalı şirket yönünden davanın reddi gerektiği, davacının 13.11.2012 tarihinde “TRİL” ibaresinin marka olarak tescili istemiyle davalı TPE’ye başvuruda bulunduğu, başvuru kapsamında 24 ve 25. sınıflardaki malların yer aldığı, TPE’nin “TRİL MOSE” ibareli markayı dayanak göstererek KHK’nın 7/1-b bendi uyarınca başvuruyu tümüyle reddettiği, YİDK nezdinde yapılan itirazın da reddedildiği, dava konusu başvurunun “…l” kombinasyonundan oluştuğu, tescil kapsamında 24. ve 25. sınıftaki emtianın yer aldığı, çekişmeli bu malların redde dayanak marka kapsamında da aynı veya aynı tür olarak bulunduğu, redde dayanak markanın ise “…” ibaresinden meydana geldiği, ” mose ” kelimesinin altta ve farklı bir renk tonundaki kuşak içerisine daha küçük yazıldığı, başvurunun içerdiği tüy şekli ve redde mesnet markada çekişmeli mallar yönünden tanımlayıcı olmayan “ mose ” kelimesinin ayırt edicilik katacağı gerekçesiyle YİDK kararının iptaline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı davalı TPE temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay