“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/03/2015 tarih ve 2014/153-2015/98 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde 2011/79982 sayılı …” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, davalı şirketin 2004/35968 sayılı “decowall” ibareli markasını dayanak göstererek itirazda bulunduğunu, TPE YİDK’nin nihai olarak davalı itirazının kabulü ile marka başvurusunun kısmen reddine karar verdiğini, bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkilinin başvurusu ile davalının markalarının arasında benzerlik ve karıştırma ihtimalinin bulunmadığını ileri sürerek TPE YİDK’nin 2014-M-2446 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, çekişmenin itiraz üzerine başvurudan çıkarılan “Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linoleum). Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.”emtiası ile sınırlı olduğu, itiraza mesnet markanın 19, 35, 37. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsadığı, çekişmeli mallar itiraza dayanak marka kapsamında aynı veya aynı tür olarak yer almamakla beraber itiraza mesnet markanın tescilli olduğu 19. sınıftaki “toz ve alçıdan mamul yapı elemanları, kartonpiyer, sıva, yapı seramik ve porselen kalıbı, saten perde alçısı” gibi inşaat malzemeleri ve 37. sınıftaki inşaat hizmetleri ile tüketici kitlesinin ve karşıladıkları ihtiyaçlar, üretim, sunuş, satış kanal ve yerlerinin aynı olması, “muşambalar, duvar kaplamaları ve duvar kağıtları” ile “kartonpiyer, sıva, alçıdan mamul yapı elemanları” gibi birbirlerini ikame eden veya alternatifini oluşturan malzemeler oluşları itibariyle yüksek bir benzerlik içinde bulundukları, itiraza dayanak markanın da aynı olduğu ve karıştırılması riski bulunduğu, 556 sayılı KHK’nın 8/1-b hüküm anlamında tescil engelinin oluştuğu, uzun süreli kullanım ve ticaret unvanları kapsamında belirlenen faaliyet alanlarının farklı olduğu yönündeki iddiaların sonuca etkili olmadığı, bu yöndeki YİDK kararında yapılan tespitde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay