“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/06/2015 tarih ve 2014/462-2015/200 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin 2009/55677, 2009/55669, 2009/55680, 2009/55681 sayılı ve “dizaynvip özel otomobil tasarım+şekil”, “…+şekil”, “…+şekil”, “…+şekil” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalının bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer “…” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı …’ye başvuruda bulunduğunu, itirazlarının yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin de nihai olarak … tarafından reddedildiğini, oysa, müvekkilinin markalarının tanınmış olduğunu ve başvurunun bu markalarla karıştırılma ihtimali bulunacak hatta KHK 7/1-b hükmü düzeyinde benzer olduğunu, tanınmışlığından haksız yararlanacağını bu nedenle davaya konu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek … … kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili ve davalı vekili; davalının başvurusu ile davacı markaları arasında işaret ve kapsamlarındaki mal/hizmetler bakımından benzerlik bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinden de söz edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; başvuru kapsamındaki 40 ve 42 sınıflardaki hizmetlerin, itiraza dayanak markaların kapsamında da yer aldığının tespit edildiği, başvuru konusu marka ilk harf büyük, diğer harfler küçük el yazısı ile yazılmış “…” ibaresinden oluşurken itiraza dayanak markaların “dizayn oto elektronik + şekil”, “… özel otomobil tasarım + şekil”, “…+şekil”, “…+şekil”, “…+şekil” ibarelerinden oluştuğu davacı markalarında sözcüklerin ayrı renkte kırmızı ve siyah ayrıca harflerden bazı çizgiler silinerek yazıldığı altında bir otomobil eskizinin bulunduğu, markaların işitsel, görsel, kavramsal olarak ve genel izlenim itibariyle karıştırılması riski bulunacak düzeyde benzer olmadıkları, zira “dizayn” sözcüğünün sık kullanılan ayırt ediciliği oldukça düşük bir ibare olduğu, nitekim başvuruda “X” … şeklinde ilk harf büyük ve dikkat çekecek boyutta yazıldığı, davacı markalarında da yine sözcüğün arkasına dizayn -car, -oto, elektronik, -vip, -vip özel otomobil tasarımı şeklinde ekler konulduğu, bu şekliyle tanımlayıcılıktan kurtuldukları, makul düzeyde bilgili ve özenli tüketiciler yönünden işaretlerin bağlantı kurulması ihtimali dahil karıştırılma riski bulunmadığı, 556 sayılı KHK’nın 8/1-b hüküm anlamında tescil engelinin gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay