“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada…. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/09/2013 tarih ve 2012/79-2013/158 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adı tescilli “… ibareli ve… harfinden oluşan şekil markalarının bulunduğunu, davalı firmanın da 2010/58360 sayılı yine…harfini ihtiva eden şekil marka başvurusu yaptığını, müvekkilinin itirazının TPE YİDK tarafından şekilden oluşan işaretler bakımından benzer bulunmakla birlikte farklı mal ve hizmetleri kapsadıkları, tanınmışlık iddiasına bağlı itirazlarının da kabul edilmediği gerekçesiyle nihai olarak reddedildiğini, oysa müvekkilinin 2004/31198 sayılı “…” markasında başvuruya konu mallar bulunduğu gibi …” harfinden oluşan markalarının da benzer sınıfları kapsadığını, müvekkili markasının tanınmışlığı nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/4’üncü maddesi uyarınca da itirazlarının kabulünün gerektiğini, aksi halde taraf markalarının karıştırılabileceğini, müvekkili markasının prestijinin zayıflayabileceğini ileri sürerek TPE YİDK’nın 2012-M-335 sayılı kararının iptalini, davalı şirkete ait 2010/58360 sayılı marka başvurusunun iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, davacının sadece … harfi ve şekilden oluşan 2004/31199 ve 2005/23968 sayılı markalarının başvuruya konu işaretle benzer olmasına karşılık farklı mal ve hizmetleri kapsadıklarını, 556 sayılı KHK’nın 8/4üncü maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğini, itiraza mesnet 2004/31198 sayılı markanın ise davalı şirketçe tescili istenen işaretten farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuruya konu marka ile davacıya ait 2004/31198 sayılı …” markasının aynı malları kapsadığı, anılan davacı markasının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında davalı firmanın tescil talebinde bulunduğu “…” markası ile benzer olduğu, davacı adına tescilli 2004/31199 sayılı “M+Şekil” markasının da davalı markası ile benzer bulunduğu, bu markanın kapsadığı mallar arasında davalının tescil talebinde yer alan mallar yoksa da 33. sınıftaki alkollü içkilerin çekişmeli mallar ile benzer olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, TPE YİDK’nin 2012-M-355 sayılı kararının iptaline, 2010/58360 sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay