“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/03/2015 tarih ve 2014/116-2015/101 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin 99/01164, 2000/07009, 2005/08421, 2011/37638, 2011/09142 sayılı “…”, “…l”, “…”, “… ibaresinden oluşan tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “ŞAHİN DİRİK” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPE’ye başvuruda bulunduğunu, 2012/18327 kod numarasını alan başvurunun, Resmi Marka Bülteninde ilanı üzerine müvekkili tarafından itiraz edildiğini, ancak itirazların reddedildiğini ileri sürerek TPE-YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Patent Enstitüsü vekili ve davalı şirket vekili; davalı başvuru ile davacı markaları arasında ibare ve şekil bakımından benzerlik bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinden de söz edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu başvuru’nun “ŞAHİN DİRİK+şekil” ibaresinden oluştuğu, kapsamında 30.sınıftaki mallarının bulunduğu, itiraza dayanak markaların ise 05, 29, 30, 31, 35 sınıflardaki mal ve hizmetler için tescilli oldukları, 30. sınıftaki malların her iki markanın kapsamında da yer aldığı, ancak davacının daha ok et ve et ürünlerinde markayı kullanmadığı, başvurunun standart karakterle yazılmış “ŞAHİN DİRİK+şekil” ibaresinden oluştuğu, başvuruda oval açık kahve/kaşmir zemine dumanı tüten bir ekmek yada yiyecek görseli, kelimenin el yazısı karakteri ve kelimeleri oval sınırlarla uyumlu biçimde ortasında olan iki çizgiden ibaret şekil ilavesinin olduğu, bu şeklin davacı markalarındaki şekil veya görsellere bir yanaşma veya benzerlik içermediği görülmediği, görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzer olmadıkları gibi genel izlenimlerinin de karıştırma ihtimaline neden olacak bir benzerlik içermediği, bu nedenle YİDK kararlarında ulaşılan sonucunda isabetli bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay