“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/02/2015 gün ve 2014/30-2015/30 sayılı kararı onayan Daire’nin 23/05/2016 gün ve 2015/8949-2016/5543 sayılı kararı aleyhinde asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili asıl ve birleşen davada, müvekkilinin 21.10.2011 tarihinde “… ” ve “… ” ibareli 1. sınıftaki sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar, gübreler ve topraklar, 6. sınıftaki değerli olmayan maden cevherleri, adi metaller ve bunların alaşımları ve yarı mamulleri, 31. sınıftaki tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar, hayvan yemleri ve tıbbi amaçlı olmayan katkıları, 37. sınıftaki madencilik, maden çıkarma hizmetleri, 40. sınıftaki adi metalleri işleme hizmetleri, değerli metallerin işlenmesi hizmetlerini içeren marka tescil başvurularında bulunduğunu, 2011/83852 ve 2011/83853 kod numarası verilen marka tescil başvurularının Markalar Dairesi tarafından ayırt edici olmaması ve vasıf bildirici olduğu gerekçesiyle 556 sayılı KHK’nın 7.maddesinin c bendi hükmü uyarınca reddedildiğini, başvuru konusu işaretin ayırt ediciliğinin bulunduğunu ve marka vasfının olduğunu, kullanımla ayırt edicilik kazandığını, …’de aynı ibareyi içeren “… …” ibareli 1. ve 31. sınıf ürünleri içeren 2004/4608 sayılı markasının bulunduğunu, başvuruların anılan markanın serisi niteliğinde olduğunu, ret kararlarının kaldırılması istemine yönelik itirazlarının nihai olarak …’nin 2013/M-7654 ve 2013/M-7624 sayılı kararlarıyla reddedildiğini, kararların haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, dava konusu … kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl dava yönünden … …’nin 2013/M-7654 sayılı kararının, 2011/83852 sayılı başvuruda yer alan 6. sınıftaki adi metaller ve bunların alaşımları ve yarı mamülleri, 31. sınıftaki tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar ürünleri bakımından iptaline, sair yönlerden iptal isteminin reddine, birleşen dava yönünden … …’nin 2013/M-7624 sayılı kararının, 2011/83853 sayılı başvuruda yer alan 6. sınıftaki adi metaller ve bunların alaşımları ve yarı mamülleri, 31. sınıftaki tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar ürünleri bakımından iptaline, sair yönlerden iptal isteminin reddine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Asıl ve birleşen davada davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay