“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … … . Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/03/2015 gün ve 2013/86 – 2015/62 sayılı kararı bozan Daire’nin 11/05/2016 gün ve 2015/8956 – 2016/5313 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına … nezdinde tescilli 2010/… no’lu ” … ve suyu ayrıştırma aparatı” isimli faydalı model belgesinin yenilik özelliğine sahip bulunmadığı, daha önceki tarihlerde kamuya sunulmuş olduğunu, yine davalı adına … nezdinde tescilli 2010/66166 no’lu “…” ibareli markanın malın niteliğini ve cinsini göstermesi, ticaret alanında herkes tarafından ürünün adı olarak kullanılması nedeni ile marka olarak tescil edilemeyeceğini ileri sürerek tescilli markanın ve faydalı model belgesinin hükümsüzlüklerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 2010/66166 nolu “…” markasının hükümsüzlüğüne dair davanın reddine, davalı adına … de kayıtlı olan .. . sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davacı vekili temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1-Dava, marka ve faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalı adına tescilli 2010/… sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, markanın hükümsüzlüğü isteminin reddine karar verilmiş, karara karşı sadece davacı taraf temyiz isteminde bulunmuş ve karar Dairemizin 04/05/2016 tarih ve 2015/8956 Esas- 2016/5313 Karar sayılı ilamı ile davacı yararına bozulmuştur.

Kararı temyiz etmeyen davalının hükümsüz kılınan faydalı model belgesi yönünden karar düzeltme isteminde bulunmasına hukuken olanak bulunmadığından davalı vekilinin faydalı modelin hükümsüzlüğü kararına yönelik kısım yönünden karar düzeltme dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin marka hükümsüzlüğü talebine ilişkin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin ise reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü kararına yönelik karar düzeltme istemli dilekçesinin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, marka hükümsüzlüğü talebine yönelik davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay