“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/05/2015 gün ve 2014/112 – 2015/96 sayılı kararı onayan Daire’nin 06/06/2016 gün ve 2015/11291 – 2016/6184 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin davalı nezdinde “cebine göre” ibareli markanın adına tescili istemiyle marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun “cebine göre” ibaresinin fiyatı uygun, bütçeye uygun v.b anlamlara geldiği, bu ibarenin ret konusu mallar ve hizmetler yönünden markasal ayırt ediciliğe haiz olmadığı, doğrudan tanımlayıcılık arz ettiği, tek başına bir işletmenin tekeline bırakılamayacağı, başvuru sahibi adına tescilli markaların başvuru açısından kazanılmış hak oluşturmayacağı gerekçesiyle 556 Sayılı KHK’nın 7/1-a,c maddeleri uyarınca reddedildiğini, söz konusu kararın hukuka uygun olmadığını ileri sürerek … … tarafından verilen 02.01.2014 tarih 2013-M-8667 sayılı kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, müvekkil kurum tarafından verilen kararın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, başvuruya konu markanın … kararından belirtildiği üzere tanımlayıcı nitelik arz ettiği, bu ibarenin tek başına bir işletmenin tekeline bırakılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay