“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/04/2015 gün ve 2014/219-2015/59 sayılı kararı bozan Daire’nin 05/04/2016 gün ve 2015/9613-2016/4607 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2010/54490 numaralı “…” ibareli marka başvurusuna, müvekkilinin 2007/64761, 134454, 2008/46495 sayılı “…”, “…”, “…” ibareli tanınmış markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazın, … …’in 2014-M-2348 sayılı kararıyla reddedildiğini, davacı şirketin dünyanın en büyük yiyecek, içecek ve gıda şirketi olduğunu, … dışında da çok sayıda tescili olduğunu, dava konusu markanın yayınına itiraz edildiğini, itirazın, markalar arasında benzerlik ve karıştırılma olasılığı olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, bu karara yapılan itirazın da dava konusu … kararıyla reddedildiğini, … unsurlu markalarının 1996 yılından beri kullanılmakta olduğunu, KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında dava konusu markaların birbirleri ile benzer ve karıştırılma ihtimallerinin olduğunu, davalının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek … kararının iptalini ve dava konusu markanın hükümsüz kılınarak sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalını İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebepler ile davalı şirketin başvuru konusu markası ile davacıya ait redde mesnet markalar arasında görsel olarak da iltibas tehlikesi yaratacak derecede benzerlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.


SONUÇ :

 Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay