“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …(…) .FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada …(…) .Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/12/2014 gün ve 2012/19 – 2014/295 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/06/2016 gün ve 2015/10883 – 2016/6304 sayılı kararı aleyhinde asıl ve birleşen davanın davacısı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davalarda davacı vekili, müvekkilinin gerek Türkiye gerekse de dünyada tescilli, tanınmış 96/006732, 2010/30882 no’lu markaları gibi birçok markası bulunduğunu, davalının Ekim 2011 tarihinde sigara paketlerinin üzerinde müvekkili ortaklığın logosunun birebir benzerini kullandığını, ayrıca bu işaretleri 2008/55552, 2008/55557, 2009/02361 no ile adına marka olarak tescil ettirdiğini öğrendiklerini, bu kullanımın tescilli ve farklı mecralardaki kullanıldığı hali ile müvekkili logosuyla sınırlı olmayıp, müvekkilinin dünya haritası üzerinde uçuş yaptığı noktaları sembolize eden hatlar terminali görselinin de kullanılması ile birleşince doğrudan müvekkilini çağrıştıracak bir hal aldığını, davalının söz konusu kötü niyetli, müvekkilinin markalarının tanınmışlığından istifade etmeye yönelik, 556 sayılı KHK’nın 8/4 m. kapsamında da olan tescil ve kullanımlarının marka hakkına tecavüz ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalı adına tescilli 2008/55552, 2008/55557, 2009/02361 no’lu markaların hükümsüzlüğünü, kötü niyetli tescil ile haksız rekabet fiilinin tespitini, durdurulmasını, engellenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, asıl ve birleşen davanın reddine dair verilen kararın asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Asıl ve birleşen davanın davacısı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl ve birleşen davanın davacısı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davanın davacısı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay