“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/06/2016 tarih ve 2015/36-2016/134 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 02.10.2018 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının “…” unsurlu markaların sahibi olduğunu, davalının “… KOLEJİ” ibaresini kullanarak müvekkilinin marka hakkını ihlal ettiğini, davacıya maddi ve manevi zarar verdiğini, davalı tarafa bu kullanımlarına son vermesi için ihtarname gönderildiyse de sonuç alınamadığını, … 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/97 D.iş sayılı dosyasındadavalı tecavüzünün tespit edildiğini ileri sürerek, davalının müvekkilinin marka haklarına ve haksız rekabet hükümlerine aykırılık teşkil eden hareketlerinin menine, refine, davalının müvekkiline ait markayı kullanmış olduğu basılı evrak ve ürünlerinin toplatılmasına, hükmün ilanına, 1.000,00 TL maddi tazminatın, 5.000,00 TL manevi tazminatın ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş; ıslah dilekçesiyle maddi tazminat talebini 80.000,00 TL ye yükseltmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin 2011 yılında … ye marka tescil başvurusunda bulunduğunu, davacının itirazı nedeniyle marka tescilinin tamamlanamadığını, davacının bu başvurudan ve “… Özel … Koleji” ismini kullanımından 2011 yılından beri haberdar olmasına rağmen 4 yıl boyunca hiçbir girişimde bulunmadığını, sessiz kaldığını, müvekkilinin 2004 yılında dershanecelik alanındaki bütün hizmetlerine son verdiğini, … … Dershanelerini Mehmet Koçak isimli şahsa devrettiğini, tamamen özel okul alanına dönüş yaptığını, davacının ise kuruluşundan bu yana hiçbir şekilde özel okul alanında eğitim öğretim vermediğini, davacının …’da da bir faaliyetinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabulüne, “…” markasının eğitim ve öğretim hizmetleri yönünden davalı tarafından kullanımının davacının marka hakkına yönelik tecavüz ve haksız rekabet olduğunun tespit ve menine, “…” ibaresinin eğitim ve öğretim hizmetleri yönünden tabela, broşür, reklam evrakında kullanılmasının engellenmesine, tabeladaki ibarenin silinmesine, broşür, tanıtım evrakına
el konulmasına, el konulan evrakın masrafı davalıdan alınarak imhasına, BK hükümleri ve markanın kullanım süresi ile değeri dikkate alınarak 50.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, tescilsiz ve izinsiz olarak başkasına ait marka kullanımına karşı uzun süre dava açılmaması halinde uygulanabilecek olan ve yasal dayanağı da TMK’nın 2. maddesi olan sessiz kalma nedeniyle hak kaybı müessesenin markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni, sonuçlarının ortadan kaldırılması, maddi ve manevi tazminatın tahsili ile hükmün ilanı istemlerine ilişkin işbu davada değerlendirilebilecek bulunmasına, dolayısıyla mahkemenin tescilli bir markaya tecavüz şeklindeki kullanımın tecavüz devam ettiği sürece dava açılması ve tecavüzün tespiti, maddi manevi tazminat talepleri için kayıtlı marka sahibi yönünden sessiz kalma yoluyla bir hak kaybına neden olmayacağı gerekçesi yerinde değilse de davacı tarafından davalıya gönderilen ihtar, tespit dosyası, davalı tarafından yapılan marka başvurusuna davacı tarafça yapılan itiraz ve dava tarihi nazara alındığında somut olayda sessiz kalma nedeniyle hak kaybından ve MK’nin 2. maddesine aykırılıktan söz edilemeyeceğinin anlaşılmasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2.817,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 04/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay