“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2014 gün ve 2011/67-2014/361 sayılı kararı onayan Daire’nin 15/06/2016 gün ve 2016/4858-2016/6629 sayılı kararı aleyhinde davalı-karşı davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili şirketin 1946 yılında kurulduğunu, ilk ürünlerinin elde dikilmiş mokasen ayakkabılar olduğunu, kurulduğu günden itibaren hızla geliştiğini ve ayakkabı sektöründe tanınmış markası …’yu yarattığını, markasının 160’a yakın ülkede tescilli olduğunu, … nezdinde de 157097 ve 85489 tescil numaralı 18 ve 25’inci sınıflarda markaları olduğunu, müvekkil şirketin yumuşak deri tabanlı, deri ve deri bağcıkları bulunan ayakkabılarının, tabanı ve özelliği nedeniyle denizcilikle uğraşan kimselere gemi ve tekne güvertelerini çizmeme özelliği sebebiyle tercih edildiğini, davalının … markasının aynısı 2006/56064 tescil numarası altında ve 2007/69232 sayılı “SBG” markasını tescil ettirdiğini, 2010/10158 ve 2011/16359 sayılı marka … ibaresini içeren marka başvurularında bulunduğunu, www…. .com alan adını da şirketi adına tahsis ettirdiğini ve kullandığını, söz konusu web sitesinin tasarımının müvekkilinin web sitesinin tasarımına benzetildiğini, … logosunun benzerine de yer verdiğini ileri sürerek davalının tescil ettirmiş olduğu 2006/56064 sayılı … ve 2007/69232 sayılı “SBG” markalarının hükümsüzlüklerine ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı davanın reddini istemiş, karşı dava ile davacı markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı-karşı davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı-karşı davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 05/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay