“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/06/2015 tarih ve 2013/78-2015/168 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkillerinin … nezdinde tescilli “…” ibareli çok sayıda markaları olduğunu, bu markaların müvekkili şirketler tarafından uzun süredir kullanıldığını, maruf ve meşhur hale getirilmiş markalarının bazılarının 52160, 88548, 145081, 199175, 98 001505, 98 008427, 2000 01502, 204848, 201876, 2000 00753, 97428, 99 003773, 204193, 99 003771, 99 003772, 202402, 99 004268, 2000 05057, 202898, 99 03774, 99 004269, 2009 11332, 2003 14036, 2008 37622, 111156 sayı ile tescilli markalar olduğunu, davalı şirketin “… içiniz rahat olsun” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkili şirket tarafından itiraz edildiğini, iş bu itirazlarının önce Markalar Dairesi Başkanlığı ardından … tarafından markaların karıştırılabilecek derecede benzer görülmediği gerekçesi ile reddedildiğini, davalı başvurusunun müvekkiline ait olan ve tescil edilmek istenen sınıfta ayırt edici unsur haline gelmiş olan “…” ibareli markaları ile iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, işitsel ve görsel olarak karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu, başvurunun tescili halinde davalının müvekkiline ait markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edeceğini, markaların kapsamlarında birebir aynı ürünlerin olduğunu, müvekkiline ait “PINAR” ibareli markanın … nezdinde tanınmış marka olarak tescilli olması nedeniyle
başvurunun, farklı sınıflarda yapılmış olması halinde dahi reddine karar verilmesi gerektiğini, tanınmış markanın önüne veya sonuna yapılacak ilavelerin tescile imkan vermeyeceğini ileri sürerek … Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 2013-M-400 sayılı kararının iptaline ve davalı şirket tarafından başvurusu yapılan “… içiniz rahat olsun” ibareli markanın tescil edilmiş ise hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, müvekkilinin 2000 yılından bu yana … markası altında ürün satışı yaptığını, … markasının 2001 06663 sayı ile 12.04.2001 tarihinden itibaren … nezdinde tescilli olduğunu, müvekkilinin 2000 yılından bugüne kadar tescilli olarak kullandığı marka “şekil+ … Yaşamın Kaynağı” şeklinde iken dava konusu başvurunun “… içiniz rahat olsun” şeklinde olduğunu, her iki markada da … ibaresi ile slogan kullanıldığını, davacıların hükümsüzlüğünü talep ettiği 2010 07871 sayılı marka ile müvekkilinin halihazırda kullanmakta olduğu 2001 006663 sayılı markanın aynı olduğunu, müvekkilinin … ibaresi üzerinde önceye dayalı üstün hakkı bulunduğunu, bu hakkın ise hem tescile hem fiili kullanıma dayandığını, davacıların müvekkilinin … markasını kullanmasına yıllarca sessiz kaldığını, dolayısıyla dava açma hakkını yitirdiğini, davacılar her ne kadar markaların karıştırılabileceği iddia etmişlerse de bunun mesnetsiz olduğunu, müvekkilinin … markasını kullanmasının sebebinin markanın menşei olduğunu, sunulan Sağlık Bakanlığı “Doğal Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı”ndan görüleceği üzere müvekkilinin kullanmış olduğu su kaynağının adının “…” olduğunu, bu kaynağın işletmesi 2000 yılı öncesinde … adlı şahıslara ait iken müvekkili tarafından satın alındığını, dolayısı ile markanın suyun ait olduğu yeri işaret ettiğini, … markasının tanınmış marka olduğunu ancak bu durumun farklı markaları üçüncü kişilerin kullanmalarının engellenmesine yol açamayacağını savunarak davanın reddini talep etmiştir.


Davalı … vekili, açılan davanın yerinde olmadığını, … kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; 2010 07871 sayılı “… İÇİNİZ RAHAT OLSUN” ibareli davalı markası ile davacı … … Mamülleri Sanayi A.Ş.’nin … ibareli markalarının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olduğu, aynı ve/veya benzer türden mal ve hizmetlerde kullanılmaları halinde markaların halk tarafından karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu, bu anlamda; davalı markasının emtia listesinin tümünün ile davacının 88548, 98 01505, 98 08427 ve 2000 01502 sayılı markalarının emtia listeleri ile “aynı/aynı tür” olduğu; 2010 07871 sayılı “… İÇİNİZ RAHAT OLSUN” ibareli davalı markası ile davacı … Sanayi A.Ş.’nin … ibareli markalarının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olduğu, aynı ve/veya benzer türden mal ve hizmetlerde kullanılmaları halinde markaların halk tarafından karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu, bu anlamda; davalı markasının emtia listesinin tümünün ile davacının 974428, 99 003773, 99 003774, 99 003771, 99 003772, 202402, 204193, 99 004268, 2000 05057, 202898, 99 04269, 2009 11332, 2003 14036 ve 2008 37622 sayılı markalarının emtia listeleri ile “aynı/aynı tür” olduğu; 2010 07871 sayılı “… İÇİNİZ RAHAT OLSUN” ibareli davalı markası ile davacı … Ticaret A.Ş.’nin “… ” markasının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olduğu, aynı ve/veya benzer türden mal ve hizmetlerde kullanılmaları halinde markaların halk tarafından karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu, bu anlamda; davalı markasının emtia listesinde yer alan 32/01 alt grubu bakımından (“Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.”) emtia listelerinin “aynı/aynı tür” olduğu, diğer emtialar yönünden ise farklı olduğu, davacı … Süt ve Pınar Su şirketlerine ait PINAR markasının “tanınmış marka” olduğu, ancak huzurdaki davada 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinin bu davacılar yönünden uygulanmasına yer olmadığı; diğer davacı …
Ticaret A.Ş’nin “… ” markasının ise tanınmış marka olmadığı ve davalı markasının farklı mallar üzerinde tesciline engel oluşturmayacağı; … İÇİNİZ RAHAT OLSUN ibareli marka başvurusunun 556 sayılı KHK’nin 35/1 maddesi anlamında kötü niyetli bir başvuru olmadığı, davacının 2001 06663 sayılı önceki markasından dolayı “Kaynak suları” emtiası bakımından müktesep hakkı bulunduğu ve 2010 07871 sayılı marka başvurusunun bu emtia için tescil edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, … …’nın 21/02/2013 tarih 2013-M-400 sayılı kararının başvuruda bulunan ”Kaynak suları” ürünleri hariç diğer gruplar yönünden iptaline, … iptali ile ilgili fazlaya dair talebin reddine, hükümsüzlük talebinin kısmen kabulü kısmen reddi, ile davalı şirket adına tescilli 2010/07871 kod numaralı … İÇİNİZ RAHAT OLSUN ibareli markanın tescilli olduğu 32 sınıfta kaynak suları hariç diğer gruplar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, hükümsüzlük ile ilgili fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, dava konusu başvurunun kelime markası vasfında bulunmasına ve önceki tarihte tescilli 2001/6663 sayılı “…+şekil” markasının kapsadığı emtia bakımından söz konusu kelime markası başvurusunun davacıların itiraza dayanak aldıkları “…” asıl unsurlu markalarına yanaşma ve haksız rekabet oluşturacak nitelikte bulunmaması nedeniyle, dava konusu başvuru bakımından davalının önceki tarihte tescilli 2001/6663 sayılı “…+şekil” markasından kaynaklanan kazanılmış hakkından da söz edilemeyecek olmasına göre taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 10/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay