“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/06/2016 tarih ve 2014/348-2016/209 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalılar vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 25. sınıfta tescilli “…” ibareli ve 3, 16 ve 21. sınıfta tescilli “…” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalının “…” ibareli 16, 18, 25 ve 28. sınıf ürünleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, iltibas ve tanınmışlık vakıasına dayanarak başvurunun reddi istemiyle itirazda bulunduklarını, başvuruya yaptıkları itirazın nihai olarak reddedildiğini ileri sürerek … kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, müvekkilinin 41. sınıfta tescilli “…” ibareli ve 9. sınıfta tescilli “…” ibareli markaların sahibi olduğunu, dünyanın en büyük film şirketlerinden biri olup yapımcılığını üstlendiği filmlerin dünyanın birçok ülkesinde yayınlandığını, bunlardan birinin de … isimli televizyon dizisi olduğunu, işareti gören ortalama tüketicilerin doğrudan müvekkilinin televizyon dizisi ile ilişkilendirme yapacağını savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı … vekili, anılan kararın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; başvuru konusu malların davacı markasının kapsamındaki mal ve hizmetlerle aynı dağıtım kanallarına tabi olması, benzer ihtiyaçları gidermeleri, birbirleri yerine ikame edilebilme olanaklarının bulunması ve özellikle işletmesel bağlantılandırma ihtimalinin iltibas kavramı içerisine dahil edilmesi karşısında davalı markası ile davacı markalarının kapsamındaki hizmetlerin aynı tür sayılmalarının zorunlu bulunduğu, taraf markalarının benzerlik koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile16.sınıftaki kağıttan yapılmış masa örtüleri, kağıt peçeteler ve kağıttan mamul parti malzemeleri, kağıttan yapılmış beslenme çantaları, paketleme kağıtları, kağıttan yapılmış hediye çantalar, 18.sınıftaki botlar ve ayakkabılar için deri astarlar, 25.sınıftaki giysiler, 28. sınıftaki eğlence mekanları için dekorasyon ürünleri bakımından markanın hükümsüzlüğü ile kurum kararının iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 22,50 TL harcın temyiz edenlere adesine, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay