“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/07/2016 tarih ve 2016/42-2016/240 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının ‘…’ ibareli çok sayıda markasının olduğunu, markalarının tanınmış marka olduğunu, davalının davacı markaları ile aynı sınıfta ve aynı ibareli 2014/48742 sayılı “…s +şekil” ibareli 29.sınıfta marka başvurusunda bulunduğunu, davacının itirazı üzerine 29. sınıfta bir kısım mal ve hizmetlerin çıkarıldığını, ancak diğer mal ve hizmetler yönünden itirazının red edildiğini, … kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek … kararının 29. sınıf mal ve hizmetler yönünden kısmen red işleminin iptaline ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, kurum tarafından yapılan işlemlerin usul ve yasaya aykırı olmadığını, davacının markaları ile davalı başvurusundaki işaretin başvuruda bulunan mallar itibariyle görsel, sescil ve anlamsal olarak ortalama tüketiciler için karıştırmaya sebebiyet verebilecek seviyede aynı veya benzer olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiş, yargılamaya katılmamıştır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının … ibareli 1996/98096, … TROPİKANA+ŞEKİL ibareli 1997/98364, … KEFİR+ŞEKİL ibareli 1997/…, …+ŞEKİL ibareli 1991/…, … …+ŞEKİL ibareli 1991/…, … … REÇELİ+ŞEKİL ibareli 1991/…, … +ŞEKİL ibareli 1991/…, … … +ŞEKİL ibareli 1991/…, … ibareli 1992/.. , … … ibareli 1995/162920, … … PLUS T.M. ibareli 1996/…, … …+ŞEKİL ibareli 1999/…, … …+ŞEKİL ibareli 1999/…, … +ŞEKİL ibareli 1999/.. , … …+ŞEKİL ibareli 2007/38280 ve … …+ŞEKİL ibareli 2007/… sayılı markaları ile davalının 2014/… sayılı “…s Köfte+şekil” ibareli 29. ve 43. sınıf ürün ve hizmetleri içeren marka başvurusunda asıl ve ayırt edici unsurunun … ibaresi olduğu, davalı başvurusunun kapsamında yer alan 29. sınıftaki ürünlerin davacıya ait markalarının kapsamında aynen yer aldıkları, davalının aynı tür ürünler için … kök ve esas unsurlu veya bunlarla anlamsal, görsel ve sescil olarak iltibas yaratabilecek bir işareti kullanmasının davacının seri markalarının çekici gücünden yararlanması ve bu meyanda sunulan ürünlerin davacıya ait işletmenin ürünü olduğu biçiminde bir intibayı intaç edebileceği, davalının marka başvurusunun davacıya ait markalar ile görsel, anlamsal, esas unsur ve sescil manada benzer mahiyette bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile … …’nın 2015/M-10479 sayılı kararının 29.sınıf ürünler yönünden davacı itirazlarının reddi bakımından iptaline, davalı başvurusu marka olarak tescil edilmediğinden hükümsüzlük istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay