“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/01/2016 tarih ve 2015/225-2016/17 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “… ” ibareli, 2014/18373 sayılı marka tescil başvurusunun Markalar Dairesi tarafından davalı şirkete ait “…” ibareli, 3.sınıf ürünleri içeren 2013/43574 sayılı marka tescil başvurusu mesnet alınarak 556 sayılı KHK’nın 7/b maddesi uyarınca reddedildiğini, oysa müvekkilinin anılan marka tescil başvurusuna önceye dayalı hak sahipliğine dayanarak itirazda bulunduğunu, gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu, itirazın … tarafından da reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, redde mesnet alınan marka tescil başvurusunun müvekkilinin itirazı üzerine … tarafından reddedildiğini, işaret üzerinde gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu ifade ederek, başvurularının reddine dair … kararının iptaline ve başvurunun tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, başvuru konusu işaretle redde mesnet alınan markaların “…” esas ve ayırt edici unsurlu olduklarını, aynı ürün ve hizmetleri içerdiklerini, ret kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.


Davalı şirket, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, redde mesnet alınan davalı şirkete ait “…” ibareli, 3.sınıf ürünleri içeren 2013/43574 sayılı marka tescil başvurusuna davacı tarafından itiraz edildiği, itirazın kabul edilerek başvurunun reddedildiği, ret kararı üzerine herhangi bir dava açılmadığı, uyap üzerinden yapılan tetkikte de böyle bir davaya rastlanmadığı, aynı işareti içeren, aynı kapsamdaki davacı ve redde mesnet marka tescil başvurularının … süreçlerinin eş zamanlı gerçekleştiği, …’nin bu durumda yapması gerekenin öncelikle işaret üzerinde gerçek hak sahibinin kim olduğunu belirlemek, ondan sonra gerçek hak sahibi olmayan kişinin başvurusunu itiraz üzerine reddetmek ve gerçek hak sahibinin başvurusunu ise devam ettirmek olduğu, …’nin incelemeyi bu sıralamaya uygun yapmadığı, davacının 2014/18373 sayılı marka tescil başvurusunun resen reddine yönelik kararın da hukuka aykırı olduğu, redde mesnet alınan bu başvurunun öncelik hakkının başvuru anına kadar geriye gitmek suretiyle ortadan kalktığı, …’nin inceleme sırasını yanlış uygulaması nedeniyle vermiş olduğu ret kararının da hukuka aykırı olduğu, davalı şirketin, başvuruya yönelik henüz bir itirazı ve bunun üzerine verilmiş bir karar bulunmadığı gerekçesiyle davalı şirkete karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davalı … bakımından davanın kısmen kabulüne, … …’nın kararının iptaline, tescil isteminin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, … … kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu … kararında redde mesnet olarak gösterilen markanın başvuru aşamasındayken reddedildiği, redde mesnet alınan başvurunun öncelik hakkının başvuru anına kadar geriye gitmek suretiyle ortadan kalktığı gerekçesiyle davalı … bakımından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Dairemizin ve Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşmiş uygulamasına göre (HGK. 19.11.2003 T, E. 2003/11-578, K. 2003/703) … kararının yerinde olup olmadığı kararın alındığı tarihteki koşullara göre değerlendirilmelidir. … kararının verilmesinden sonra gerçekleşen olguların … kararının iptali için açılan davalarda önemi haiz değildir. Zira kurum, karar aldığı tarihteki koşulları değerlendirmek suretiyle dava konusu yapılan kararını oluşturmuştur. O halde … kararının alındığı tarihteki başvurular ve itirazlar değerlendirilmek suretiyle … kararının alındığı tarih itibariyle davalının redde mesnet marka başvurusunun değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 03/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay