“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/06/2016 tarih ve 2014/257-2016/179 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, “…” markasının müvekkilinin tanınmış markalarından biri olduğunu, davalının 2012/43733 sayılı “… ” ibareli 43. sınıfı kapsayan marka başvurusuna müvekkili tarafından yapılan itirazın nihai olarak reddedildiğini, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek … kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket kendisine usulüne uygun tebligat yapıldığı halde davaya cevap vermemişlerdir.


Davalı … vekili, anılan kararın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; 2012/43733 sayılı … ibareli davalı başvurusu ile davacının … markasının düşük düzeyde benzer olduğu, başvurunun kapsadığı “43.02 Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri ve 43.03 Hayvan bakım evleri hizmetleri.” itibariyle markaların hizmet listelerinin aynı ve aynı tür olduğu, markalar arasında “karıştırılma ihtimali” bulunduğu, “… konaklama hizmetleri.” itibariyle markaların hizmet listelerinin dolaylı benzer olduğu, ancak markalar arasındaki düşük düzeyli benzerlik sebebiyle markalar arasında “karıştırılma ihtimali” bulunmadığı, “43.01 Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” itibariyle markaların mal ve hizmet listelerinin farklı olduğu, markalar arasında, “karıştırılma ihtimali” bulunmadığı, davacının … ibareli markasının 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi anlamında tanınmış marka olduğu, ancak somut olayda, haksız yararlanma, markanın itibarına zarar verme veya ayırt edici karakterini zedeleme koşulları gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile “gündüz bakım kreş hizmetleri, hayvan bakım evleri hizmetleri” yönünden … kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay