“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/03/2016 tarih ve 2014/493-2016/50 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı ve davalı … vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin … markası altında uzun yıllardır Türkiye genelinde 7/24 karasal yayın yapan ulusal bir televizyon kanalı olduğunu, …, … markalarını yarattığını, davalı şirketin 2012/84440 sayılı … ibareli marka başvurusuna müvekkili tarafından itiraz edildiğini, ancak nihai olarak itirazın …’ca reddedildiğini ileri sürerek … kararının iptaline, 2012/84440 sayılı marka başvurusunun reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … vekili, markalar arasında görsel ve işitsel farklılık bulunduğunu, markaların bölünerek değil bütün halinde incelenmesi gerektiğini, tanınmışlık iddiasının da mesnetsiz olduğunu, savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, markalar arasında iltibas riski bulunmadığını, savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, taraf markalarının telaffuzu sırasında seslendirilen … ibaresinin, görsel, işitsel ve kavramsal açıdan benzerlik yarattığı, davalı markasını gören bir tüketicinin, … markalı mal veya hizmetin, davacının “…” ya da” “…” markaları ile bağlantılı olduğunu ve marka sahipleri arasında bir bağ bulunduğunu düşünebileceğini, … ibareli davalı markası ile … ve … ibareli davacı markalarının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b bendi anlamında iltibasa yol açacak kadar benzer olduğu, aynı/aynı tür veya benzer mal veya hizmetler üzerinde kullanılması halinde karıştırma ihtimalinin bulunduğu, davalı başvurusunun, 35, 38 ve 41. sınıflar yönünden, davacı markaları ile aynı/aynı tür hizmetleri kapsadığı, davalı başvurusunun kapsadığı 09 ve 16. sınıftaki mallar bakımından ise hizmet listelerinin doğrudan ilişkili olan benzer hizmetleri içerdiği, davacının 2001/44308 sayılı markası kapsamında yer alan 35.06 alt grubundaki satış hizmetlerinin, 09 ve 16. malların satışına ilişkin olup, söz konusu mallar ile bunların perakende satış hizmetleri arasında doğrudan bir ilişki ve benzerlik bulunduğu, davalı marka başvurusunun kapsadığı 42. sınıf bakımından ise, markaların mal ve hizmet listelerinin farklı ve ilişkisiz mal/hizmetlerden oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile … … kararının 09, 16, 35, 38, 41 sınıflar yönünden iptaline karar verilmiştir.


Kararı davacı ve davalı … vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı ve davalı … vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı ve davalı … vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı ve davalı …’den ayrı ayrı alınmasına, 10/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay