“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….07.2016 tarih ve 2015/152-2016/199 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin de içinde bulunduğu …. şirketler grubunun 1945 yılından bu güne kadar aktif faaliyetlerine devam ettiğini, şirketler grubunun…, …, … gibi markaların sahibi olduğunu, davacının ayrıca uzun yıllardır kullandığı …. markasının bulunduğunu, davalının 2011/46839 sayılı ve …ibareli marka tescil başvurusuna yaptıkları itirazın reddine karar verildiğini, markalar arası iltibas riski bulunduğunu ileri sürerek … …’nın 2015-M-844 sayılı kararının iptali ile 2011/46839 sayılı … markasının iptali ile tescil edildi ise hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve iddia etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı … vekili, marka başvurusu yapılan işaret ile davacı markalarının karıştırılma ihtimali bulunmadığını savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacının markalarının piknik ibaresinden oluştuğu, davacının 2007/71274 sayılı markası dışındaki markalarda şekil unsurunun yer almadığı, davacının 2007/71274 sayılı markasında ise piknik ibaresinin üstünde “i” harfleri ile kompozisyon oluşturacak şekilde çiçek şekli bulunduğu, davalının dava konusu marka başvurusunun ise kelime markası olup ….baresinden oluştuğu, davalının dava konusu marka başvurusunda ayırt ediciliği sağlayan unsurun …… ibaresi olduğu, davacının markaları ile davalının dava konusu marka başvurusunun benzer olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Dava, … … kararının iptali ve tescil edilmiş olması halinde davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebine ilişkindir.

Yargıtay Kararı


Davacı şirket adına tescilli 152354 sayılı markanın asıl ve ayırt edici unsurunun “….” ibaresi olduğu, bu ibarenin 4. sınıf mallar yönünden tanımlayıcı nitelikte bulunmasından bahsedilemeyeceği, davalı başvurusundaki “…” ibaresinin de markanın asıl ve ayırt edici unsurlarından biri olduğu, bu anlamda markalar arasında ilişkilendirme olabileceği, markaların ilişkili ve hedef kitlesinin aynı olan malları kapsadığı, 556 sayılı KHK 8/1-b maddesi anlamında markalar arası karıştırılma ihtimali olacağı kabul edilmek suretiyle davanın kabulüne karar vermek gerekirken yukarıda yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, ….09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay