“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31.05.2016 tarih ve 2014/531-2016/160 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2012/94455 sayılı “…” ibareli marka başvurusu yaptığını, davacının yapmış olduğu itirazın … kararı ile red edildiğini, davacının “… ”, “…”, “…” ve “…” ibareli markaları ile davalı başvurusunun ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olduğunu, davacının … ibareli seri markalarının olduğunu, markalarının tanınmış olduğunu, davalının haksız yarar sağlamak adına kötüniyetli başvuru yaptığını, başvurusunun aynı mal ve hizmetlere ilişkin olduğunu iddia ederek … … kararının iptali ile dava konusu 2012/94455 sayılı marka başvurusunun tescili halinde hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, markaların benzer olmadığını, … kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı vekili, davalı başvurusunun davacının markaları ile benzer olmadığını, markalar arasında iltibas oluşmadığını, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerin aynı olmadığını, … kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının 2012/94455 sayılı “…” ibareli başvurusu ile davacının 196878, 2011 64566, 2011 66997, 2011 86053, 2012 13482, 2012 15955, 2012 25065, 2012/97424 sayılı ve “…”, “…”, “…”, “…”, “…”, “…”, “…”, “…” ibareli markaları arasında “…” ibaresinin ortak unsur olduğu, “…” kelimesinin “akıllı, şık” anlamında olduğu, teknoloji alanında sık kullanılan işaretlerden olduğu, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas oluşmadığı, markalar iltibas yaratacak kadar benzer olmadığından tanınmışlığın sonuca etkisinin olmadığı, davalının marka başvurusunun kötüniyetli olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay