“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/11/2015 gün ve 2011/38 – 2015/242 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/06/2017 gün ve 2016/1173 – 2017/3949 sayılı kararı aleyhinde davalı-karşı davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının  İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin 2010/04217 no ile TPMK’ya “Turuncu Hesap” ibaresi için marka başvurusunda bulunduğunu, davalı-karşı davacının bu başvuruya “Turuncu 24 Kredisi” markasına benzemesi nedeniyle itirazda bulunduğunu, TPMK’nın itirazı kısmen kabul ederek marka başvurusunun finansal ve parasal hizmetler bakımından kısmen red kararı verdiğini, tarafların ticari bankalar olduğunu ve bankacılık sektöründeki ilan ve reklamların bankacılık hizmetini değil hizmeti veren bankanın diğerlerinden ayırt edilmesini sağladığını, marka başvurusu yapılan “Turuncu Hesap” hizmetinin davacı bankanın ürünü olduğunun açıkça vurgulandığını, hiçbir tüketicinin sadece bir renk ismi olan “Turuncu” ibaresi nedeniyle ING Bank ve Denizbank’ı karıştırmayacağını, taraflara ait işaretlerin bütün olarak bıraktıkları izlenim itibariyle benzer olmadığını ileri sürerek tarafların markalarının benzer olmadığının tespitini, muarazanın önlenmesini, karşı dava bakımından da davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, müvekkilinin turuncu konseptini hayata geçirdiği ve 2006/40354 nolu “Turuncu 24 Kredisi” markasının tescil edildiği tarihte davacı …’ın Türkiye’de faaliyet göstermediğini, ING Bank’ın söz konusu eylemlerinin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini savunarak menfî tespit davasının reddini ve haksız rekabetin önlenmesi, tecavüzün men’i yönündeki davasının kabulünü talep etmişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl davada davanın kısmen kabulü ile davacının 2010/04217 tescil nolu “Turuncu Hesap” markasının davalı markalarına tecavüz teşkil etmediğinin tespitine, davacının hukuki yollara başvurmasının muaraza oluşturmaması nedeniyle sair taleplerinin reddine, karşı davada davacı … AŞ. tarafından davalı …Ş. aleyhine açılan marka hakkına tecavüzün tespiti, durdurulması, önlenmesi, haksız rekabetin tespiti ve men’i talepli davanın reddine dair verilen kararın davalı-karşı davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Davalı- karşı davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur .Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı – karşı davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı – karşı davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı – karşı davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 07/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay