“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/11/2015 gün ve 2015/81 – 2015/361 sayılı kararı onayan Daire’nin 20/09/2017 gün ve 2016/2319 – 2017/4582 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2012/82195 sayılı “RAİKA RESTAURANT&BAR” ibareli 43. sınıf hizmetleri içeren marka tescil başvurusuna, davalı şirketin “RAVİKA” ibareli markalara dayanarak yaptığı itirazın Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından kabul olunarak müvekkili marka tescil başvurusunun reddedildiğini, müvekkilinin başvurunun reddi kararının kaldırılması istemiyle itirazda bulunduğunu, itirazı inceleyen YİDK’nın 2015-M-15801 sayılı kararıyla itirazı reddettiğini, başvuru konusu işaretle redde mesnet alınan markaların bütünsel olarak analiz edildiklerinde görsel, sescil, biçimsel ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürebilecek derecede benzer olmadığını ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2015-M-15801 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ile davalı şirket vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay