“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2015 gün ve 2015/17 – 2015/234 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/09/2017 gün ve 2016/1585 – 2017/4191 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “bim şekil”, “bim dîscount market”, “bim gerçek indirim sürekli indirim”, “bim güveninize teşekkür ederiz”, “bim toptan fiyatına perakende satış”, “bim bize güvenebilirsiniz indirimlerimiz bazı günler için değil uzun sürelidir “, “bim yüksek kalite düşük fiyat”, “bim şekil” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “BİMEL” ibaresini 29. sınıfta marka olarak tescil için başvurduğunu, müvekkilinin itiraz ettiğini, nihai olarak YİDK tarafından itirazın reddine karar verildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu iddia ederek 2014-M-14841 sayılı YİDK kararının iptaline, davalı şirket adına başvurusu yapılan markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay