ESAS NO : 2017/308
KARAR NO : 2019/5

DAVA : Patentin Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 14/10/2016

KARAR TARİHİ : 17/01/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 04/02/2019

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA;

Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalıların yetkilisi ve sorumlusu oldukları ….Firmasının müvekkiline ait “….” patentinin izinsiz ve hukuka aykırı olarak satışının yapıldığını, fuar alanlarında mütecaviz ürünlerin pazarlanmasının, müvekkilinin patentten kaynaklanan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ve haksız rekabet yarattığını iddia ederek, tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, men ve ref’ini, fazlaya dair haklarını saklı tutarak şimdilik 5.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL itibar tazminatının, dava tarihinden itibaren işleyecek kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek reeskont faizi ile ve şimdilik 5.000,00 TL yoksun kalınan kazanç ile 10.000,00 TL manevi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini ve verilecek hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

CEVAP ;

Davalılar vekili cevap dilekçesi ile, davacı adına tescilli patente konu “….” buluşunun yabancı ülkelerde uygulandığı biçimiyle ülkemizde de ele alındığını, herhangi bir fark unsuru ve yenilik içermediğini, davacının patent başvurusunun yapıldığı tarihten çok önce uygulanan ve kolaylıkla erişilebilen yazıl ve sözlü olarak tanıtımı yapılan ve tekstil sektöründe kullanılan bir buluş olması sebebiyle davacı patentinin hükümsüz sayılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Birleşen Bakırköy …. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin …. Esas sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesi ile, davalı adına tescilli …. sayı ile tescilli “….i” usulü incelenmesiz patent ile …. sayı ile tescilli “…” isimli incelemeli patentlerin, yeni olmadığını ve tekniğin bilinen durumunu aşmadığını iddia ederek, davalı adına tescilli söz konusu patent belgelerinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkili adına tescilli patentin yıllardır ham madde olarak kullanılan bir mamülün müvekkilinin buluşu ile farklı bir boyut kazanması, suni deri ve simle birleştirilmesi neticesinde ortaya çıkan bir teknik olduğunu,…. başvuru numaralı patentin inceleme aşamasında olduğunu ve …. başvuru numaralı patentin tescilinin tamamlandığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Asıl dava, davalı tarafından satışa sunulan ürünlerin, davacının patentine tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespiti, men ve ref’i, ile 5.000,00’er TL maddi, yoksun kalınan kazanç ve itibar tazminatı ile 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili, birleşen dava ise, asıl dosya davacısı adına ….ve…. sayı ile tescilli patentlerin yenilik vasıflarına haiz olmamaları nedeniyle hükümsüzlüğü taleplidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan gelen kayıtlardan, ….sayılı patent belgesinin, 24/07/2008 tarihinden itibaren, ….sayılı patent belgesinin ise 04/02/2010 tarihinden itibaren 20’şer yıl süre ile davacı adına tescilli olduğu tespit edilmiştir.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra, tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi açısandan dosya bilirkişi heyetine tevdi olunmuş ve bilirkişi heyeti hazırlamış oldukları 28/07/2017 havale tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak, davacı adına tescilli …. sayılı incelemesiz patent belgesinin ve …. sayılı incelemeli patent belgesinin hükümsüz kılınması talepli birleşen dava hakkında yaptıkları incelemede, davalı-birleşen dosya dava davacısı tarafından dava konusu patentlere ilişkin buluşların yeniliğini ortadan kaldırmak için sunulan belgelerin içeriği açık ve net olmadığından ve ayrıca hiçbir görsele de yer verilmediğinden, dava konusu patent belgelerine konu istemlerin yeniliğini ortadan kaldırmadığı ve bu nedenle patent belgelerine konu istemlerin başvuru tarihi itibariyle yeniliklerini korudukları yolunda görüş belirtildiği anlaşılmıştır.

Dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporunda yeterli inceleme ve araştırma yaptığı gibi davacı tarafın istemleri yönünden ve davalı kullanımları yönünden bir değerlendirme de yapılmadığı, davalı kullanımlarının patent kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmediği, hükümsüzlük yönüden davalı tarafın bir kısım görsel ve belgelere göre iddia ettiği hususuların belgeler ve görseller incelenerek hükümsüzlük açısından da bilirkişi heyetinin yeniden değerlendirme yapılarak dava konusu patentin yeniliği konusunda bilirkişi heyetinden gerekçeli ek rapor alınmasına karar verilmiş olup, bilirkişi heyeti bu kez hazırlamış oldukları 13/02/2018 tarihli ek raporda sonuç olarak, dosyaya sunulan delillerin davacıya ait …. ve … sayılı patentlerde anlatılan yöntemin daha önce kulanıldığını ve bilindiğini ispatlar nitelikte olmadığı ve davacıya ait…. ve …. sayılı patentlerin hükümsüzlüğünün istenemeyeceği, tespit raporunda davalı-birleşen dosya davacısına ait ürünlerin, davacı-birleşen dosya davalısının tescilli … sayılı patenti ile üretilen ürünlere benzerliğinin sadece görsel olarak değerlendirildiği, tuşe ve üretim yöntemi yönünden değerlendirme yapılmadığı, dosyada tespiti yapılan tecavüz konusu davalı ürünlerine rastlanmadığı ve tecavüz konusunun bir bütün olarak tüm yönleriyle incelenerek değerlendirmesi gerektiği yolunda görüş belirtildiği anlaşılmıştır.

Dava dosyasının taraf itirazları dikkate alınarak dosyaya ibraz edilen ürün örnekleri, değişik iş dosyası, sunulan katalog ve tüm deliler ile birlikte asıl dava yönünden davaya konu patent kullanımlarının davacı tarafa ait …. ve …. sayılı patent kapsamında kalıp kalmadığı, karşı dava yönünden ise, söz konusu patentlerin daha önceki patentler karşısında yenilik vasfı ve sanayiye uygulanabilirlik vasfı konusunda hükümsüzlük açısından tekniğin bilinen durumunu aşma vasfı olup olmadığının, tarafların tüm delillerinin ve iddialarının incelenmek suretiyle ayıntılı ve denetime uygun yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu ikinci bilirkişi heyeti hazırlamış olduğu 06/11/2018 tarihli raporda sonuç olarak, esas dava yönünden patent ihlali konusunda değerlendirme yapabilmek için gerekli ürün örneğinin olmaması nedeniyle ihlal konusunda bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı, değişik iş tespit dosyasında tespit yapan bilirkişinin patent ihlali konusundaki görüşüne katılmanın dosyada bulunan bilgi ve belgeler kapsamında mümkün olmadığı ve yine dosyada bulunan bilgi, belge ve ürün örneklerinin, davacı-birleşen dosya davalısına ait ….ve… sayılı patentlerin hükümsüzlüğünü ispatlayacak nitelikte olmadığı yolunda mütalaada bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini doğrulayan bilirkişi raporlarına göre, davalı adına olan patentlerin tescil başvuru tarihi itibariyle yeni olup, buluş basamağı içerdiği ve sanayiye uygulanabilir olduğu anlaşılmakla, hükümsüzlüğünü gerektirir bir neden görülmediğinden, hükümsüzlüğe ilişkin birleşen davanın reddi gerekmiştir.

Asıl dosyadaki davaya gelince, dosyadaki deliller ve birbirini teyit eden bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde, davacının dayandığı Barıköy … FSHHM’nin…. D.İş sayılı dosyasındaki bilirkişi raporunda patent incelemesi yapılmadığı, sadece fuarda sergilenen ürünlerin görsel olarak incelenmesi nedeniyle bu rapora itibar etmenin mümkün olmadığı, ürünler benzer ise de, patentin üretim tekniği (usul patenti) olması sebebiyle benzer ürünlerin farklı üretim teknikleri ile üretilmesinin mümkün olduğu ve böylece patent haklarına ihlalin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Yine davalının haksız rekabeti de ispatlanamamıştır. Zira davalı ürünleri yurt dışından ithal edip piyasaya arzetmiştir. Bu itibarla asıl davanın da reddi gerekmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ;

ASIL DAVA YÖNÜNDEN :

1-Asıl dosyada davacının davasının REDDİNE,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan, 44,40 TL ilam harcından, 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile, 15,20 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsiline,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan, maddi talepler yönünden 3.931,00 TL ve manevi tazminat talebi yönünden 3.931,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak vekili bulunan davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN :

1-Birleşen 2.FSHHM’nin 2016/176 Esas sayılı dosyasında davacının davasının REDDİNE,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan, 44,40 TL ilam harcından, 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile, 15,20 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsiline,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan, 3.931,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-HMK’nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 58/1 maddesi gereğince taraflardan birinin talebi halinde gerekçeli kararın taraflara tebliğine,

6-Gider Avansından kalan miktarın 6100 Sayılı yasanın 333 maddesine göre karar kesinleşince taraflara iadesine,
İlgili Hukuk Dairesinde, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar, açıkça okunup anlatıldı.17/01/2019

Kaynak: Yargıtay