YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/10674 E. , 2010/2689 K.

 Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz; Halılara ait motiflerin coğrafi işaret tescilinden doğan haklara tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmektedir.

# COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARA TECAVÜZ #

Özet:UYUŞMAZLIK KONUSU HALILARA AİT DESEN VE MOTİFLERİN TESCİL EDİLEN COĞRAFİ İŞARET KONUSU ÜRÜNLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNDEN OLDUĞUNUN BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA TESPİT EDİLMESİ KARŞISINDA BU DURUM, 555 SAYILI KHK’NIN 15/DMADDESİ UYARINCA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Taraflar arasında görülen davada (Ankara İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce verilen 12.06.2008 tarih ve 2006/233-2008/142 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından is-tenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya İçerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı tarafından ithal edilmek istenen 35 adet halının müvekkili şirket adına tescilli H… markasına, coğrafi işaretine ve B… coğrafi işaretine tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalı tarafından müvekkili adına tescilli H… markasının, tescilli coğrafi işaretin ve B… coğrafi işaretinin haksız olarak kullanıldığının hükmen tespitine, davalının haksız rekabetinin bu şekilde men’ine ve davalının müvekkili ile yaptığı haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını teminen dilekçede belirtilen istemlere karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu halılarda H… veya B… ibaresi bulunmadığından markaya tecavüzün olmadığını, müvekkili tarafından ithal edilen halıların kalitesi ve düğümleme tekniğinin davacıya ait H… ve B… halılarından farklı olduğunu, halılar arasında benzerlik bulunmadığından coğrafi işarete tecavüzün ve haksız rekabetin oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacının “H… Yün El Halısı” ve *B… El Halısı” ibareli coğrafi işaret tescil belgeleri ile anılan ürünlerin gerek teknik gerekse biçim özelliklerinin koruma altına alınmış olduğu, davalının ithal etmek istediği halıların motif, renk ve desen özellikleri yönünden tamamen, teknik özellikler yönünden ise kısmen anılan tescil belgelerindeki unsurları içermesinin davacının coğrafi işaret tescilinden doğan haklarına tecavüz oluşturacak mahiyette bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile Hi… El Dokuma Yün Halısı tanıtıcı işaretini taşıyan 25 adedi H… halısının “yedi dağın çiçeği”, 10 adedinin ise Binalısının “inci çiçeği” desen özelliklerini gösteren halıların davalı tarafından ithalinin davacının coğrafi işaret tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, davalının bu şekilde yarattığı haksız rekabetin menine, davalının ithalini gerçekleştirmek istediği halıların üzerinde veya iş ve tanıtım evrakında “H…” markası veya bu marka ile İltibasa sebebiyet verebilecek bir işaret kullanılmadığından marka hakkına tecavüz isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması ile uyuşmazlık konusu halılara ait desen ve motiflerin tescil edilen coğrafi işaret konusu ürünlerin karakteristik özelliklerinden olduğunun bilirkişi raporlarında tespit edilmesi karşısında bu durumun, 555 sayılı KHK’nın 15/d maddesi uyarınca coğrafi işaret tescilinden doğan haklara tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmesine göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 11.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.