“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İFİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

raflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/12/2015 tarih ve 2012/113-2015/343 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İsmail Kalem tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Heterosiklik bileşiklerin sülfinilasyonu için işlem” başlıklı buluşunun 29590 sayı ile TPE nezdinde tescilli olduğunu, davalı tarafından üretilip satılan “FİBRO GEL” markalı biyosidal ürünün etken maddesi olan fibronilin müvekkili patentine ait usul ile üretildiğini, davalıdan bu fiillere son vermesinin talep edildiğini, gönderilen cevapta ürünün etken maddesi olan fibronilin koruma süresi geçen bir patentte yer alan usul ile elde edilmiş olduğunun belirtildiğini, ihtarname ve tespit davasına rağmen müvekkilinin patentten kaynaklı haklarına tecavüz ve haksız rekabet fiillerinin devam ettiğini ileri sürerek, patent hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, durdurulmasını, önlenmesini; bu usul ile elde edilmiş fibronil içeren biyosidal ürünün her türlü ticaretinin önlenmesini, ürünlere ve tanıtım vasıtalarına el konularak imhasını, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 3.000 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın faizi ile davalıdan tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, ürününün fibronil isimli aktif maddeyi içerdiğini, bu aktif maddenin Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik Jiangsu Tuoqiu Agrichemicals Co. Ltd. firması tarafından koruma süresi dolmuş EP 0295117 numaralı patentte gösterilen usul ile üretildiğini, bu ürünü hammadde olarak kullanmak suretiyle ürettiği “FİBRO GEL” ürününün ise kendisi tarafından gerçekleştirilen bir formülasyon ile üretildiğini, davacının sunduğu analiz sonuçlarının fibronil ürününe ait olduğunu, ancak üretim usulüne dair kanıt sunmadığını, dünyada fibronil içeren farklı formülasyona sahip birçok ürün bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, bir usul patenti sahibinin söz konusu ürünün Türkiye’ye ithal edilmesi halinde o ürünün elde edilmesi ile ilgili olarak kendisine tanınmış olan haklardan, ithal edilen bu ürünler için de aynı şekilde yararlanacağı, patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğunun kabul edileceği, aksini savunan davalının ispatla mükellef olduğu, davalının ithal ettiği ürünlerin üreticisi tarafından verilen bilgiye dayanarak fibronil ürününün davacının usul patentinde belirtilen usul ile üretilmediğini belirttiği, ancak davalının fibronil etken maddesinin kimyasal analizini yaptırarak etken madde ile ilgili olarak davacı patent hakkına tecavüz etmediğine ilişkin delil sunmadığı gerekçesiyle, patent hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, fiillerin durdurulması ve önlenmesine, feragat nedeniyle maddi tazminat talebinin reddine, takdiren 5.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 551 sayılı KHK’nin 84. maddesi uyarınca ispat külfetinin davalı tarafta olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 288,34 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay