Haksız Rekabet; Davalıların imal ve satışını yaptığı ürünün iltibas oluşturacak şekilde davacının soba markasına benzetilmesi eylemi haksızdır.

YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2005/9962 ESAS, 2006/2942 KARAR

# HAKSIZ REKABET #

“ÖZET” DAVALI ŞİRKETİN İMAL ETTİĞİ VE DİĞER DAVALININ SATIŞINI YAPTIĞI, TANITICI İŞARETLİ, ALTIGEN ŞEKLİNDE SÜTUNLU SOBANIN, DAVACININ SOBA MARKASI İLE İMAL VE PİYASAYA ARZ ETTİĞİ SOBANIN TESCİLSİZ TASARIMINA, TEKNİK BİR ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANMADIĞI HALDE İLTİBAS OLUŞTURACAK BİÇİMDE, ÇOK KÜÇÜK FARKLILIKLAR DIŞINDA BENZETİLMESİ EYLEMİ, HAKSIZDIR. BU ŞEKİLDE İMALAT VE SATIŞ YAPMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAKSIZ REKABETİN MENİNE, SATIŞLARIN ÖNLENMESİNE, ÜRÜNLERİN TİCARİ GAYE İLE BULUNDUKLARI YERLERDEN TOPLATILMASINA, MASRAFI DAVAH ŞİRKETE AİT OLMAK ÜZERE HÜKMÜN İLANINA KARAR VERİLMESİ DOĞRUDUR.

“İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada (Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi)nce bozmaya uyularak verilen 16.06.2005 tarih ve 2005/296-2005/350 sayılı kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin başta sobalar ve kuzineler olmak üzere çeşitli ev gereçlerinin imal ve ticareti ile iştigal ettiğini, ilk kez sütunlu sobayı imal edip “S… Sütunlu Soba” markası ile piyasaya arz ettiğini, bu sobaların kalite ve verimlilik yönünden tüketici nezdinde haklı şöhret kazandığını, davalılardan Ç… Tic. Ltd. Şti.nin müvekkile ait altıgen şeklindeki sütunlu sobayı bire bir aynı şekil ve özellikte taklit ederek “G… Antik” adı ile piyasaya sunduğunu, söz konuşu sobaların diğer davalının dükkanında perakende olarak satıldığını, davalıların fiillerinin ayrı ayrı haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, markadan faydalanma hakkına tecavüz ile haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ile maddi durumun ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkilinin imal edip satışa arz ettiği sobaları “G…”, “Ç…”, “Taş” markaları ile satışa sunduğunu, müvekkile ait sobaların davacı sobalarından farklı olduğunu ve aralarında benzerlik bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı, yargılamaya katılmamıştır. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar Dairemizin 24.06.2004 günlü kararında yazılı gerekçeyle davacı yararına bozulmuştur. Mahkemece bozma kararma uyularak yapılan yargılama sonunda, bilirkişi raporunda da ifade olunduğu üzere, altıgen sobayı piyasada ilk kez davacının üreterek, “S… SÜTUNLU SOBA” tanıtıcı işareti ile piyasaya sunduğu, davalılardan Ç… Ltd. Şti.nin davacıya ait altıgen şeklindeki sütunlu sobanın birebir aynısını, teknik zorunluluk olmadığı halde iltibas oluşturabilecek şekilde taklit ederek “G… ANTİK” adı ile piyasaya sunduğu, diğer davalının da perakende olarak satışa arz ettiği, bu suretle davacının 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/11. maddesi uyarınca TTK. nun 56 ve devamı maddelerinde yazılı genel hükümlere göre korunan tescilsiz soba tasarımına tecavüzde bulunarak haksız rekabet yarattıkları, davacı vekilinin her ne kadar 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61, 62 ve 63. maddeleri uyarınca davacı adına tescilli 130607 sayılı markadan doğan haklarına da tecavüzde bulunulduğundan, bunun da ref ve menine karar verilmesini istemiş ise de, davacı markası ile davalı işaretinin aynı veya benzer olduğunun kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle, davalı şirketin imal ettiği ve diğer davalının satışını yaptığı, G… Antik tanıtıcı işaretli, altıgen şeklinde sütunlu sobanın, davacının S… Sütunlu Soba markası ile imal ve piyasaya arz ettiği sobanın tescilsiz tasarımına, teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı halde iltibas oluşturacak biçimde, çok küçük farklılıklar dışında benzetilmesi eyleminin haksız olduğunun tespitine, bu şekilde imalat ve satış yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri haksız rekabetin menine, satışların önlenmesine, ürünlerin ticari gaye ile bulundukları yerlerden toplatılmasına, masrafı davalı şirkete ait olmak üzere hükmün ilanına, marka hakkına dayalı diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına 21.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.