“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/05/2014 gün ve 2013/302 – 2014/137 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2016/14714 – 2018/5699 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin…+ŞEKİL ibare ve biçimli 1-45. sınıf ürün ve hizmetleri içeren 2011/14778; ŞEKİL’den oluşan 35, 39 ve 41.sınıf hizmetleri içeren 2008/42932; …HASTANESİ …HOSPITAL+ŞEKİL ibare ve biçim 44. sınıf hizmetleri içeren 2004/8910; “… centers member of … group istanbul şekil” ibare ve biçimli 9, 35, 39 ve 44. sınıf ürün ve hizmetleri içeren 2008/30626; … ibareli 44. sınıf hizmetleri içeren 2004/8908 sayılı tanınmış markaların sahibi olduğunu, Türkiye’de ve yurtdışında hizmet verdiğini, markalarına çok ciddi yatırımlar yaparak ayırt edici hale getirdiğini, uzun yıllardır yoğun bir şekilde kullanıp tanıttığını, davalının 12.10.2012 tarihinde kötüniyetli biçimde “… hastanesi+şekil” ibare ve biçimli, 44. sınıf hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, 2012/38631 kod numarası verilen başvurunun markaları ile iltibas yaratacağı yönünde ki itirazlarının YİDK tarafından reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, YİDK kararının iptali ile davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı… vekili, tescilli markalarla başvuru konusu işaret arasında iltibasa sebebiyet verebilecek derecede benzerlik olmadığını, markalardaki asıl ve ayırt edici unsurların … ve ÖZEL… ibareleri olduğunu, davacı markalarının tanınmış olmasının da sonuca etkisinin bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı şirket vekili, müvekkilinin marka tescil başvurusundaki sözcük ve şekillerin davacı markalarından farklı olduğunu, görsel, sescil ve anlamsal hiçbir benzerlik olmadığını, davanın haksız olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay