ESAS NO : 2015/145 Esas
KARAR NO : 2019/94

DAVA : Patent hükümsüzlüğü talepli


DAVA TARİHİ : 06/07/2015
KARAR TARİHİ : 28/02/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan patent hükümsüzlüğünden talepli davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu … ve … sayılı patent belgelerinin sırasıyla … ve … sayılı Avrupa patentlerinin Türkiye validasyonu olarak ülkemizde koruma altında bulunduğunu, söz konusu Avrupa patentlerinin kaynağının, … yayın numaralı uluslararası patent başvurusu olduğunu, bu başvuruya dayanarak önce … sayılı Avrupa patent başvurusu yapıldığını, daha sonra da bu başvurunun bölünerek … sayılı başvurunun yapıldığını, yani … sayılı patentin … sayılı patentin bölünmüş başvurusu olduğunu, bu patentler ile korunan buluşların 551 s, KHK ile öngörülen koruma kriterlerinden yoksun olduğunu ve hükümsüz kılınması gerektiğini, dava konusu patentlerin yasal süreci özetlenerek, … sayılı patentin EPC 105(a) maddesi uyarınca istemlerini daralttığını ve daraltılmış olan istemlerin TPE nezdinde yeniden valıdasyonunun yapıldığını, … sayılı patentin 1,2 ve 7 nolu istemlerinin koruma kapsamı bakımından … sayılı patentte sırası ile 1,6 ve 17 nolu istemlere karşılık geldiğini, bu istemlerin birbirinden tek farkının … sayılı patentte eski usulde İsviçre Tipi (Swiss Type) format kullanılması … patentinde ise EPC Md. 54(5) uyarınca amaç belirten tıbbı ürün formatı kullanılması olduğunu, bu anlamda aynı buluşun iki ayrı patentle korunmasının söz konusu olduğunu (double patent ing), her ne kadar Türk ve Avrupa mevzuatında çifte patentlemeye ilişkin özel hükümler bulunmasa da, EPO Teknik Temyiz Kurulları vc Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki bakış açısının, patent sahibinin haklı bîr gerekçesi olmadığı sürece çifte patentlemeye izin verilmemesi yönünde olduğunu, dava konusu patentlerin 00/507,135 ve …nolu ABD patent başvurularını rüçhan aldığını, 551 sayılı 12-b bendi uyarınca “aynı buluş’’ için rüçhan hakkından yararlanılabileceğini, dava konusu patentin istemlerindeki unsurların riiçhan dokümanlarında açık şekilde tanımlanmadığını, dolayısıyla mevcut istemlere ait rüçhanlarm düştüğünü, bu nedenle yenilik ve buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate alınacak tarihin, davaya konu patentlerin başvuru tarihi (18/06/2001) olacağını, davaya konu patentlerin İngiltere’deki eşdeğerinin hükümsüzlüğü için açılan davada mahkemenin rüçhan belgelerinin geçersizliğine karar verildiğini, dava konusu patentlerin başvuru sürecinde yapılan değişikliklerle orijinal başvurunun kapsamının aşıldığını, dava konusu patentteki açıklamalarda spesifik doz miktarlarının 3, 6 ve 12 ay olmak üzere spesifik sürelerle telaffuz edildiğini, istemlerde geçen “en az altı ay” lafzının bu açıklamalarla desteklenmediğini, “en az altı ay” lafzının 7,8,9,10… ay gibi sonsuz ihtimali kapsadığını, dava konusu patentlerde buluşun yeterli şekilde açıklanmadığını, buluşun her doz değerinde ve dahi 6 ayın üzerinde tüm dozaj aralık değerlerinde amaçlanan tedaviyi gerçekleştiremeyeceğinin açık olduğunu, doz miktarları ve süreleri istemde belirtilmediğinden buluşun her koşulda iddia edilen etkiyi göstermeyeceğini, istemlerin kendi başına buluşu tatbik etmeye yeterli bilgiyi içermediğini, dava konusu patentlerin yenilik ve buluş basamağı niteliklerini içermediğini iddia ederek söz konusu patentlerin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir,


SAVUNMA:

Davalı vekili cevap dilekçesinde, davalının araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önem veren buluşçu bir firma olduğunu ve … ile …sayılı patentlerin sahibi olduğunu, dava konusu patentlerden … patentinin … sayılı Avrupa patentinin Türkiye validasyonu olduğunu, söz konusu patentin Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından incelendiğini, buluşun yeni ve buluş basamağım haiz olduğunun tespiti ile tesciline karar verildiğini, … sayılı patentin, … sayılı patentten bölündüğünü, … sayılı patentin dayanağı olan … sayılı EP patentine ilişkin itirazların EPO itiraz Kurulunda değerlendirildiğini,… sayılı patentin İstemlerinde değişiklik yapıldığını, patentin rüçhan hakkının geçerli olduğunun buluşun yeterince açıklandığının ve yenilik ve buluş basamağı kriterlerine sahip olduğunun bir kez daha tespit ve teyid edildiğini, davalının her iki patentinin de, 20,06.2000 tarih ve … sayılı ve 09,02.2001 tarihli … sayılı ABD patentlerine dayaJı rüçhan hakkının geçerli olduğunu, istemlerin rüçhan belgeleri kapsamından açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde çıkarılabilir olduğunu, EPO Genişletilmiş Temyiz Kurulunda da, konuya İlişkin G2/98 sayılı kararında, “aynı buluş” kriterinin ancak teknik alanda uzman kişinin istemin konusunu (rüçhan edilen patent) doğrudan ve açık bir şekilde ve genel bilgi dağarcığını kullanarak bir bütün olarak önceki (rüçhan talebine dayanak) başvurudan çıkarabilmesi halinde gerçekleşmiş olacağını belirtildiğini, Hollanda’da davalının benzer bir davasında Dr. …(Eski Patent Hukuku Direktörü ve EPO Genişletilmiş Temyiz Kurulu Üyesi) tarafından verilen görüşte de istemlerdeki bileşimin rüçhan belgesinin tarifnamesİnde yer aldığının ifade edildiğini, rüçhan hakkının geçerli olması sebebiyle REID Dokümanının yenilik ve buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate alınamayacağım, bu belgeye konu çalışmayı yapan kişilerin zamanında … (davalı) gurup firmalarında çalıştığım, dolayısıyla, rüçhan hakkının geçerliliği konusunda tereddüt hasıl olsa dahi 551 Sayılı KHK md. 81e göre REID Dokümanının yenilik ve buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate alınamayacağını, dava konusu patentin değiştirilmiş istemlerinin orijinal başvuru kapsamı dışına çıkmadığını, dava konusu patentin istemlerinin teknikte uzman kişinin tatbik edebileceği kadar açık ve yeterli bilgi içerdiğini, dava konusu patentlerin açık, yeterli, buluş basamağına ve yenilik niteliklerine sahip olduğunu, dava konusu patentler hakkında açılan hükümsüzlük davalarının henüz kesin olarak sonuçlanmadığını, davacının iddialarının tamamının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu iddia ederek, davanın reddini talep etmiştir.


Davacı vekili 26/02/2019 tarihli dilekçesi ile; davadan feragat ettiğini bildirmiş olmakla, dosya ele alındı incelendi;


HÜKÜM:

1-Davacı vekili 26/02/2019 havale tarihli dilekçesiyle davadan feragat ettiğinden, davanın feragat nedeniyle reddine,

2-44,40 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 16,70 TL harcın davacıdan tahsiline,

3-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 3.931,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

5-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,

Dair karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi. 28/02/2019

Kaynakça ; Yargıtay