ESAS NO : 2017/264 Esas
KARAR NO : 2020/126

DAVA : Patent başvurusuna tecavüzün tespiti, maddi ve manevi tazminat


DAVA TARİHİ : 15/06/2015
KARAR TARİHİ : 10/03/2020

Taraflar arasında Patent başvurusuna tecavüzün tespiti, maddi ve manevi tazminat davası Kapatılan İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2015/ 144 sırasına kayıtlanmış ve yargılama devam ederken HSK’nun 02/08/2017 tarihli ve 1071 sayılı kararı uyarınca İstanbul 3 ve 4. FSH Hukuk Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, 3. FSH Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. FSH Hukuk Mahkemesine devrine karar verilmiş ,dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2017/264 esas numarasına kayıtlanarak yargılamaya mahkememizde devam edilmiştir.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili şirketin “…” olarak adlandırılan ürünlerin Türkiye’de pazarlaması konusunda yetkili tek firma olduğunu, müvekkilinin TPE nezdinde 30/07/2013 tarihinde patent başvurusu yaparak ürünü koruma altına aldırdığını, müvekkilinin TPE nezdinde koruması altında bulunan ürün haklarını davalı tarafça ihlal edildiğinin anlaşılması üzerine, … 3 Asliye Hukuk Mahkemesinde delil tespiti davası açtıklarını, dosyada alınan bilirkişi raporu ile müvekkilinin ürününün davalı yanca birebir kullanıldığının tespit edildiğini, davalının, müvekkilinin patent koruması altında bulunan ürününe tecavüz ve haksız rekabette bulunması nedeniyle müvekkilinin gelir kaybına uğradığını iddia ile, 1.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan ticari faizi ile birlikte tahsiliyle verilecek kararın ilanını talep ve dava etmiştir.


SAVUNMA:


Davalı vekili cevap dileçkesinde, davacı tarafa ait TPE nezdinde … başvuru numaralı patent başvurusunun yeni ayırt edici özellik taşımadığını, davacının patent başvurusu için hali hazırda alınmış bulunan olumsuz bir rapor bulunduğunu, ayrıca davacının patentine benzer 5 adet patent bulunduğunu, davacı patentinin incelemeli patente dönüştürülmesi sebebiyle bu davada hüküm verilebilmesi için patent başvurusu sonucunun beklenmesi gerektiğini, … 3 Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan delil tespitinin hatalı ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkiline ait ürün ile davacının patent başvurusu istemlerinin birbirinden farklı olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.


DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:


Dava konusu uyuşmazlık; davacı yanın TPE nezdinde … sayıyla “…” buluş başlıklı, patent başvurusuna davalı yanın kullandığı cihazla tecavüzde bulunduğunun tespiti ile men ve ref’i tecavüzlü ürünlere el konulması ve 551 sayılı KHK nın 140/a maddesi gereğince şimdilik 1.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.


Türk patent ve marka kurumundan patent başvuru dosyasının aşamaları hakkında bilgi alınmış,patent başvurusunun akibeti bekleteci mesele yapılmıştır.


Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalının dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, Türk patent ve marka kurumundan patent başvuru dosyasının aşamaları hakkında yazı cevabı geldikten sonra, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsanında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.


HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.


Bilirkişiler …, …, …’nın 25/10/2020 tarihli bilirkişi raporunda; … 3. Asliye Hukuk Hakimliği’nce görülen … no.lu Değişik İş dosyası kapsamında … ve … tarafından hazırlanan 18-03-2015 tarihli bilirkişi raporunda yer alan fotoğraflardan yola çıkılarak, davalıya ait süt sağma sisteminin dava konusu … numaralı patent başvurusunun koruma kapsamına girmekte olduğu, Davacıya ait patent … nodu patent başvurusunun, yalnızca bir başvuru statüsünde olduğu, bu nedenle tecavüz yönünde hüküm oluşturmanın mümkün olmadığı [KHK Md. 136], söz konusu başvurunun 1.inceleme raporunun tüm istemler bakımından olumsuz olduğu, söz konusu başvuru için bir şekilde tescil karan alınsa bile hangi koruma kapsamına sahip olacak şekilde tescilleneceğinin bugünden bilinemeyeceğini, Davacının yoksun kalınan kazananın hesap edilmesi için iş yerinde ticari defter ve kayıtları üzerinde yapılan incelemede; Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikinin süresinde yapıldığı ve defterlerin delil niteliği taşıdığı, Dava konusu süt sağım ünitesi satışlarına 01.10.2013 tarihinde başlandığı ve dava tarihine kadar olan sürede dönemsel olarak yapılan karşılaştırmada, süt sağım ünitesi satışlarında azalma olmadığı, 2015 yılı başından dava tarihine kadar olan dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar olarak %45,83 e ve tutar olarak 63,41 e varan oranda artış olduğunun görüldüğü ve davacının yoksun kalınan kazancının olmadığını bildirdikleri anlaşılmıştır.


Türk patent ve marka kurumundan … sayıyla “…” buluş başlıklı, patent başvurusuna ait patent başvuru dosyasının aşamaları hakkında bilgi alınmış,kurumun 24.6.2019 tarihli yazıları kapsamına göre patentin incelemesiz patentten incelemeli başvuruya dönüştüğü, yapılan 1.2.3. inceleme raporlarının olumsuz olması nedeniyle başvurunun red edildiği ve patent başvurusunun hüküm ifade etmediği, bültende ise 21.6.2018 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır.


Dosya kapsamı, taraf iddia savunmaları, kurum yazısı,bilirkişi raporu ile birlikte incelendiğinde; Davacının dava konusu patent için 30/07/2013 tarihinde patent başvurusunda bulunduğu, başvurusunda buluşu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan hijyenik bir şekilde süt sağmak için kullanılabilen, mobil ve taşınabilir, … olarak tanımladığı, bu patente dayalı olarak tazminat isteminde bulunduğu, davalının ise TPE nezdinde … başvuru numaralı patent başvurusunun yeni ve ayırt edici nitelikte olmadığını savunduğu, Dava konusu davacı patentinin incelemeli patente dönüştürülmesi sebebiyle incelemeli patent başvurusu sonucunun beklendiği, … 3. Asliye Hukuk mahkemesinin … Değişik Iş dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporunda Davalıya ait süt sağma sisteminin dava konusu … numarali patent başvurusunun koruma kapsamina girmekte oldugunu bildirdiği, deliller toplandıktan sonra mahkememizce alınan bilirkişi raporunda ise Davacıya ait patent … no.lu patent başvurusunun, yalnızca bir başvuru statüsünde olduğu, bu nedenle tecavüz yönünde hüküm oluşturmanın mümkün olmadığı [KHK Md. 136], söz konusu başvurunun 1. Inceleme raporunun tüm istemler bakımından olumsuz olduğu, söz konusu başvuru için bir şekilde tescil kararı alınsa bile hangi koruma kapsamına sahip olacak şekilde tescilleneceğinin bugünden bilinemeyeceği hususu bildirilmiş olup, dava konusu … nolu patent başvuru dosyasında yapılan incelemede, söz konusu başvuruya ait tüm inceleme raporlarının olumsuz sonuçlandığı, Avusturya Patent Ofisinden olumsuz olarak enstitüye geri dönüş yapıldığı, bu durumun başvuru sahibinin vekiline 18.11.2016 tarihinde bildirildiği keza bu bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru sahibinin 3. İnceleme talebinde bulunma hakkının olduğu ve Türk patent ve marka kurumunun 4.7.2019 tarihli yazıları ekindeki … sayıyla “…” buluş başlıklı, patent başvurusuna ait 3.inceleme raporunun gönderildiği ve yenilik özelliğine sahip olmaması nedeniyle buluş basamağına haiz olmadığının anlaşıldığı, bekleteci mesele yapıldığı dönem içinde kurum tarafından patent başvuru dosyasının aşamaları hakkında mahkememize bilgi gönderildiği, kurumun en son yazıları ı kapsamına göre patentin incelemesiz patentten incelemeli başvuruya dönüştüğü, yapılan 1.2.3. inceleme raporlarının olumsuz olması nedeniyle başvurunun red edildiği ve patent başvurusunun hüküm ifade etmediği, bültende ise 21.6.2018 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla Davacının; davasına dayanak patentinin incelemeli patente dönüştürüldüğü ,incelemeli patent başvurusunun tescil ile sonuçlanmadığı, dolayısıyla davacının geçerli bir patenti olmaması nedeniyle patent hakkının ihlal edilmesinin keza haksız rekabetinde söz konusu olmayacağı anlaşıldığından davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.


HÜKÜM:

1-DAVANIN REDDİNE,
2-54,40 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile artan 48,07 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine,
3-Reddedilen tecavüzün tespiti yönünden Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4.910 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Reddedilen manevi tazminat talebi yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4.910 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Reddedilen maddi tazminat talebi yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 1.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davalı tarafın yapmış olduğu 60 TL gider avansının davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
7-Davacı tarafın yapmış olduğu masrafların üzerinde bırakılmasına,
8-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar davalı vekilinin yüzüne karşı davacının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.10/03/2020

Kaynakça ; Yargıtay