ESAS NO : 2017/576 Esas
KARAR NO : 2020/244

DAVA : Patentin Hükümsüzlüğü


DAVA TARİHİ : 21/07/2017
KARAR TARİHİ : 30/09/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Patentin Hükümsüzlü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davalı şirketin … tescil numaralı ve 21.11.2016 tescil tarihli, ….( … başvuru, … yayın numaralı, 10.06.2009 rüçhan tarihli … rüçhan numaralı “…” buluş başlıklı Avrupa Patenti yeni ve tekniğin bilinen durumunu aşar- buluş basamağı içerir nitelikte olmadığından 6759 sayılı SMK’nın 138.maddesine istinaden hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinine, devrin önlenmesine, davalının Avrupa Patenti Belgesi ile 6759 sayılı SMK’dan kaynaklanan hukuki haklarını davacıya karşı kullanmasının önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin sektörün dünyadaki öncü şirketleri arasında yer aldığını, hükümsüzlüğü talep edilen davaya konu “…” başlıklı patente konu ürünün müvekkiline ait onlarca üründen sadece biri olduğunu, müvekkilinin hak sahibi olduğu Avrupa patentine karşı Avrupa patent ofisi nezdinde yapılan itirazların huzurdaki davayla bağlantısının bulunmadığını, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini talep etmiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dava konusu uyuşmazlık; Davalı adına … no ile tescilli “renklendirilmiş maden yünü” başlıklı patentin SMK 138.maddeye göre hükümsüzlüğü, sicilden terkinini, istemine ilişkindir.

Türk patent ve marka kurumundan patent sicil dosyası celp edilmiştir.

Davanın açılmasını müteakip davacı … davalının dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsanında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.


HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Bilirkişiler …, …, … 10/10/2019 tarihli raporlarında; … belgesinin Avrupa patentinin Türkiye’de geçerli kılınmış hali (validasyonu) olup, Avrupa Patent Ofisi kayıtlarına göre geriye etki edecek şekilde bu patentin geçersiz kılınmış olduğunu bildirmişlerdir.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporu, EPO kararı, Türk Patent ve marka kurumu yazısı, kuruma patent vekili … tarafından yapılan bildirim yazısı bir arada incelendiğinde; Davaya konu … sayılı patent belgesinin EPC Fasikul yayını olup Avrupa Patenti Ofisi (“EPO”) nezdinde … sayılı Avrupa patentinin Türkiye nezdinde geçerli kılınmış hali olduğu ve Söz konusu Avrupa Patentinin EPO İtirazlar Birimi tarafından verilen 16.08.2019 tarihli karar ile iptal edildiği, 23.3.2020 tarihinde Avrupa Patent ofisi Temyiz kurulu kararı ile hükümsüz kılındığı, kararın temyiz edilmeden kesinleştiği anlaşılmıştır.

Türk Patent ve marka kurumunun 07.03.2020 tarih ve …-… sayılı yazılarında hükümsüzlüğü istemen patent ile ilgili olarak mahkememize bilgi verilmiş olup, yazı kapsamına göre; … sayılı patente ilişkin olarak patent vekili …’ tarafından Türk Patent ve Marka Kurumune hatiben 23.10.2019 tarihinde yazı yazılmış olup, kurumun 31.3.2020 tarihli yazılarında “Avrupa Patent Ofisi( EPO) ‘den gelen hükümsüzlük karanının bildiriminin onaylandığı, patentin hükümsüz kılındığına dair durum tespiti yapıldığı, söz konusu patentin hükümsüz kılındığı anlaşılmış olup, anılan işlem Patent Siciline kaydedildiğini ve sicilden terkin edildiğini, patent bulteninde yayınlandığını bildirmişlerdir.

Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa Patent Sözleşmesinin (“EPC”) hükümlerine göre Avrupa patentinin kısıtlandırılması veya hükümsüzlüğüne yönelik karar, bu patentin verildiği Taraf Devletlerin tümünde uygulanır. Bu karar, kararın, Avrupa Patent Bülteninde duyurulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer.” düzenlemesi uyarınca davaya konu … no’lu “renklendirilmiş maden yünü” başlıklı patentin yargılama sırasında geçersiz hale geldiği anlaşılmıştır.

Dava konusu patentin hükümsüzlüğü istemi olup, yargılama sırasında Türk Patent ve marka kurumundan gelen yazı kapsamına göre patentin hükümsüz kılındığı anlaşıldığından, bilirkişi raporu, kurum yazıları birlikte değerlendirildiğinde: dava konusuz kaldığından esas ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

Ancak 6100 sayılı HMK m. 331/1 gereğince davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, hakim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir eder. Bu durumda dava konusu patentin Avrupa patentinin Türkiye’de gerçekleştirdiği validasyonu olması, Avrupa patentinin Epo sürecinde itiraza uğradığı, itiraz sonucu hükümsüz kılındığı , kararın taraflarca temyiz edilmediğinden kesinleştiği, 23.3.2020 tarihinde Avrupa Patent ofisi Temyiz kurulu kararı ile hükümsüz kılındığı dolayısıyla davacının dava açtığı 21.7.2017 tarihinde işbu davayı açmakta haklı olduğu, dolayısıyla dava konusuz kalsa dahi davacı huzurdaki davayı açmakta haklı olduğundan yargılama giderleri ve vekalat ücretinden davalının sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre;

1-Hükümsüzlük istemine konu patent hakkında hükümsüzlük kararı verilip bu karar TPMK kayıtlarını da işlendiğinden dava konusuz kalmakla esasile ilgili karar verilmesine yer olmadığına,

2- 54,40 ilam harcından peşin yatırılan 31,40 TL’nin mahsubu ile 23 TL eksik harcın davacıdan tahsiline,

3-Esas hakkında karar verilmemekle birlikte davacı huzurdaki davayı açmakta haklı olduğundan: Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 4.910 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinden olan 31,40 TL başvuru harcı, 31,40 TL peşin harç, 3.000 TL bilirkişi ücreti ve 250,70 TL tebligat-müzekkere masrafı olmak üzere toplam 3.313,50 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararıntebliğinden itibaren iki hafta içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulenanlatıldı. 30/09/2020

Kaynak: Yargıtay