ESAS NO : 2020/192 Esas
KARAR NO : 2021/3

DAVA : Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı)
DAVA TARİHİ : 09/07/2020
KARAR TARİHİ : 07/01/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı) davasının yapılan incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:


Davacı vekili dava dilekçesinde, Davalılarca haksız olarak “…” isimli yazılım için Türk Patent ve Marka Kurumuna … no ile yapılmış ve davacının yanında davalılar … ve …’nın da buluşçu olarak gösterildiği patent başvurusu ile tek buluşçu ve patent başvuru hakkı sahibi olan davacının SMK 110 vd. Maddelerine göre başvuru hakkının gasp edildiğinin tespiti ile davacının tek buluşçu ve tek patent başvuru hakkı sahibi olduğunun kabulüne ve yine aynı kanuna göre davalılarca yapılmış bu başvurunun davanın kesinleşmesine kadar durdurulmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


SAVUNMA:


Davalı … cevap dilekçesinde; Dava dilekçesinden davacının yerleşim yerinin Maltepe/İstanbul olması nedeniyle 6769 sayılı SMK 156/3 madde gözetilerek işbu davada İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemeleri yetkili olduğunu, Müvekkili …’ın İstanbul Üniversitesi… Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi (Doçent) sıfatıyla görev yaptığı, akademik çalışmalarında ve ziyaret ettiği yurtdışındaki üniversitelerde bulunduğu süre zarfında edindiği bilgileri, kendi alanındaki bilgilerle yoğurarak patent başvuruları yaptığını, patent başvurusu incelendiğinde buluş sahibi olarak müvekkili …, davacı … ve diğer davalı …’ın bulunduğunu, başvuru sahibi olarak ise davalılardan … A.Ş. nin yer aldığını, öncelikle yetki itirazlarının kabulüne , Davacının yasal dayanaktan yoksun işbu davasının reddini, Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesini talep etmiştir.
Diğer Davalılar davaya cevap vermemiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE;

Dava konusu uyuşmazlık; “Prowmes” isimli yazılım için Türk Patent ve Marka Kurumuna davalılarca yapılan … no ile başvuruda davacının yanında davalılardan … ve …’nın da buluşçu olarak gösterildiğini, patent başvurusu ile tek buluşçu ve patent başvuru hakkı sahibi olan davacının SMK 110 vd. Maddelerine göre başvuru hakkının gasp edildiğinin tespiti ile davacının tek buluşçu ve tek patent başvuru hakkı sahibi olduğunun tespiti talebine ilişkindir.


Davacı huzurdaki davayı üstün hak sahibi yani patentin kendisine ait olduğu iddiasıyla açmakta olup, 6769 sayılı SMK’nun 156/3 . maddesinde ; sınai mülkiyet sahibi tarafından , üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkemenin davacının yerleşim yeri olduğu hususu açıkça düzenmiş olup, davacı Maltepe ilçesinde ikamet etmekle yetkili mahkemenin İstanbul Anadolu FSHHM’leri olduğu anlaşılmaktadır. Maddenin devamında veya ibaresi olup hukuka aykırılığın gerçekleştiği yada etkilerinin görüldüğü yer düzenlemesi yer almakta olup, Mahkememiz yargı alanı kapsamında hukuka aykırılık gerçekleşmemiş olup, hukuka aykırılık patent hakkı sahibi olmayanların patent başvurusunda bulunulmakla( Türk Patent ve marka kurumu nezdinde) haksız fiil olarak başvurunun yapıldığı tarihte ancak Ankara’da gerçekleşebileceğinden yetkili mahkeme davacının ikametgahı yada başvurunun yapıldığı Ankara olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda davalı … vekilince ilari sürülün yetki itirazı yerinde görülmüş olup, davacının adresinin Maltepe/İSTANBUL olduğundan mahkememizin yetkisizliğine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davalı vekilinin yetki itirazının kabulü ile MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,
2-HMK 20.madde uyarınca Dosyanın süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmesi halinde kararın kesinleşme tarihinden, kanun yoluna başvurulmuş ise bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize müracaat edilmesi halinde dosyanın yetkili ve görevli İSTANBUL ANADOLU FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,
3-Harç, masraf ve vekalet ücretinin nihai karar ile birlikte hüküm altına alınmasına,
Dair karar taraf vekillerinin yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK süre içerisinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verildi.07/01/2021

Kaynak ; Yargıtay