YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/5858 E. , 2005/2656 K.

 Haksız Rekabetin Meni Marka Başvurusunun Reddi ve Sicil Kayıtlarının Terkini; Davalı firmanın S… markasının bir harfini değiştirerek M… adlı markayı kendi adına tescil ettirdiği için sicilden terkin edilmelidir.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.10.2003 tarih ve 2001/1061 – 2003/576 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin S… markasını 02.08.1995 tarihinde Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na tescil ettirdiğini, meyve özleri, meyve tuzları, meyve konsantreleri, meyve şurupları, reçel, marmelat, komposto, meyve suyu imalatı ve satışı yaptıklarını davalı firmanın S… markasının bir harfini değiştirerek M… adlı markayı kendi adına tescil ettirdiğini, tescil edilen bu markanın tescilinin reddi için yapılan başvurunun Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nca reddedildiğini, M… markasının başvurusuna itirazlarının kabulü ile iptaline sicil kayıtlarının terkinine haksız rekabetin men’ine, mahkeme kararının yayınlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı M… A.Ş. vekili yetki ve görev itirazında bulunarak davanın Tokat Ticaret Mahkemeleri’ne gönderilmesini istemiştir. Davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili, MUFİ markasının tescil başvurusu üzerine Resmi Marka bülteninde ilan edildiğini, davacının itiraz üzerine yapılan incelemede S… markası ile M… markası benzer görülmediğinden reddedildiğini, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca da her iki markanın piyasada karışıklığa yol açmayacağından itirazın reddine karar verildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.     

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna göre davalı şirketin yetki ve görev itirazının reddine, uyuşmazlığa konu markaların benzer ürünleri kapsaması nedeniyle davalının M… markasının hükümsüzlüğüne, marka sicilinden terkinine, haksız rekabete ilişkin talebin reddine, hükmün ilanına karar verilmiştir.     

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir. 1-­Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekilinin tüm, davalı M… Gıda Üretim San. ve Tic.A.Ş. vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında bulunan sair temyiz itirazları yerinde değildir. 2­-Dava, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme  Kurulu’nun ret kararının iptali ile M… markasının tescilinin terkini ve haksız rekabetin meni  istemine ilişkindir.

Davacı vekili Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na yaptığı ilk başvurusunda 29 ve 32 nci sınıfa dahil mallar için M… ibareli marka başvurusunun reddini istemiştir. Yargılama aşamasında 27.03.2003 tarihli dilekçesi ile  29 ve 32 nci sınıf mallar dışındaki taleplerini her türlü dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla atiye terk etmiştir. Davacı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali davasında Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na yaptığı ilk itiraz başvurusu aşamasında ileri sürdüğü  sebepleri genişletemez. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının yerindeliği ilk başvuru tarihindeki koşullara göre karara bağlanmalıdır. Bilirkişi raporunda, davalının M… markası ile davacının S… markasının benzerlik taşıdığı, davalının M… markasında yer alan ürünlerin (29 ve 32 nci sınıf) çıkarılması gerektiği  tespit edilmiştir.

Davacının Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na yaptığı ilk başvuru esnasında sadece S… markasıyla örtüşen mallar yönünden M… markasının başvurusunun reddi istenildiğinden, S… markasıyla örtüşen mallar yönünden hükümsüzlük kararı verilmek gerekirken mahkemece talep dahi aşılmak suretiyle davalının  M… markasının  tüm mallar yönünden hükümsüzlüğüne ve marka sicilinden terkinine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin temyiz itirazla-rının reddine (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına BOZULMASINA,  ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.