Markayı Taşıyan Emtialar Üzerindeki Üretim Kodlarının Sökülmesi ve Marka Hakkına Tecavüz; Emtialar üzerindeki üretim kodları sökülmüştür.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2004/12166 ESAS, 2005/11433 KARAR

# HUSUMET İDDİASI #

“İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 25.05.2004 tarih ve 2003/740-2004/289 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak taraflar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 22.11.2005 günde davacı avukatı E…… ile davalılar avukatı O? ?.. gelip, diğer davalı avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalılardan K? ? Gıda Ltd. Şti.nin müvekkilinin tescilli C? ? markasını taşıyan (1700) kasa likörün üretim kodlarının (barkot) sökülerek diğer davalıya sevk edilmeye çalışırken Mersin Gümrüğünde idarece el konulduğunu ileri sürerek, müvekkiline ait tescilli markayı taşıyan emtialar üzerindeki üretim kodlarının sökülmesinin marka hakkına tecavüz oluşturduğunun tespitini ve önlenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan K? ? Ltd. Şti. vekili, İngiltereden Türkiyeye gönderilen ürünlerin orijinal olduğunu ve üzerindeki kodların sökülmediğini savunmuştur. Diğer davalı vekili, müvekkilinin adının konişmentoda ihbar adresi olarak gösterildiğini, husumet yöneltilemeyeceğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlara ve istinabe yolu ile yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna dayanılarak davacı ve davalı taraf likörlerinin ambalajlarının aynı olduğu, sadece orijinallerinde bulunan üretim kodlarının gümrükçe el konulan ürünlerden kazınarak çıkartıldığı, böylece ürünün geri çağrılması gerektiğinde bulunduğu yerin saptanmasına engel olmak düşüncesiyle malın menşeini gösterme ve kalitesini garanti etme fonksiyonunun ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, 556 sayılı KHK. nin 13. maddesince tescilli bir markayı taşıyan malın marka sahibi tarafından veya onun izniyle Türkiye’de piyasaya sunulması ile marka tescilinden doğan hakların tüketilmesine neden olsa da marka sahibine malın piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişilerce ürünün değiştirilmesi veya kötüleştirilmesini önleme yetkisi tanındığı, davalılarca şişelerin üzerindeki üretim kodları kazınarak davacının marka haklarına tecavüz edildiği, diğer davalı ile ürünlerin ithalinde birlikte hareket eden davalı A? ? Ltd. Şti.nin husumet itirazlarının yerinde olmadığı gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir. 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılardan K? ? Gıda Dağıtım ve Mümessillik Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm, diğer davalı A? ? Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Ancak, gerektiğinde gümrük ve uluslar arası deniz taşıma hukuku uzmanlarından oluşturulacak bilirkişiler kurulundan alınacak rapordan da yararlanılarak davaya konu iddia ve istemlerin ilişkin bulunduğu emtianın ithaline esas emre düzenlenmiş konişmentoda ihbar adresi olarak gösterilen davalılardan A? ? Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin emtianın sevkiyatında ve varmadan sonraki gümrük kesitinde malların ilgilisi olduğunu kabule yeterli olguların veya malları benimseme veya gümrükten çekme girişimleri gibi hallerin bulunup bulunmadığı üzerinde durularak sonucuna göre bu davalının husumet ehliyetinin belirlenmesi gerekirken, salt malların ithalinde diğer davalı ile birlikte hareket ettiği yolundaki soyut gerekçeyle husumet itirazının reddi bozmayı gerektirmiştir.

3-Davacı vekilinin temyizine gelince; Davacı vekilinin 17.03.2004 tarihli ıslah dilekçesinde ileri sürülen istemler hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi usule aykırı görülmüş, kararın bu yön bakımından davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalılardan K? ?. Gıda Dağıtım ve Mümessillik Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm, A? ? Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin diğer temyiz itirazlarının (REDDİNE), (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davalılardan A? ? Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti., (3) nolu bentteki nedenlerle davacı yararına (BOZULMASINA), takdir edilen 400.00 YTL. duruşma vekillik ücretinin davalı K? ? Gıda Tic. Ltd. Şti. nden alınarak davacıya verilmesine, davalılardan A? ? Otomotiv Ltd. Şti. vekili duruşmaya gelmediğinden duruşma vekillik ücreti takdirine yer olmadığına, 1.10 YTL. temyiz ilam harcının temyiz eden K? ? Gıda Dağıtım ve Mümessillik Tic. Ltd. Şti. den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden A? ? Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile davacıya iadesine, 24.11.2005 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.