“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2016 gün ve 2014/104 – 2016/96 sayılı kararı bozan Daire’nin 16/04/2018 gün ve 2016/9785 – 2018/2773 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin reklam pano ve çerçeveleri üretiminde öncü şirketlerden olduğunu, “OPTİ FRAME” isimli çerçeve tipinin isim, marka ve patent hakkına sahip olduğunu, davalı tarafından bu ürünün taklit edildiğini, ihtarname ile patent hakkına tecavüzün durdurulmasının talep edildiğini, davalı tarafın taklit ürünlerin üretimini ve pazarlamasını uzun süre durdurduğunu, ancak bir süre önce taklit ürünleri tekrar üretmeye ve pazarlamaya başladığını, davalının eyleminin müvekkilinin patent hakkına saldırı mahiyetinde olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin patentine tecavüzün önlenmesini, taklit ürünlerin imhasını veya bedeli mukabilinde müvekkiline devrini, 10.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsili ile hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.

Yargıtay Kararı


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 17,70 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 12/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay