ESAS NO : 2021/175
KARAR NO : 2022/9

DAVA : PATENT HÜKÜMSÜZLÜĞÜ


DAVA TARİHİ : 04/02/2019
KARAR TARİHİ : 17/02/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davanın TPMK nezdinde … ve … numaralarla tescilli patent belgelerinin 551 sayılı PatKHK’nın 5,7,9 ve 129(b) maddelerinde ve SMK 82, 83 ve 92. maddelerinde öngörülen yenilik ve buluş basamağı şartlarını taşımaması ve patentlere konu buluşun yeteri kadar açıklanmamış olması nedeniyle KHK’nın 129. ve SMK’nın 138. maddeleri uyarınca sicilden terkinini, bu davaya konu patentlerin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihte 551 sayılı KHK geçerli olduğundan hem 551 sayılı KHK ve 6769 sayılı SMK kapsamında hükümsüzlüğün incelendiğini, davaya konu patentlerin PatKHK – 129/1(A)/(B) ve SMK – 138/1(A)/(B) hükümleri uyarınca hükümsüz kılınmaları gerektiğini, … numaralı patentin tüm istemlerinin … ile … dokümanları dikkate alındığında yenilik basamağını içermediğinin tespit edildiğini, bu nedenle hükümsüz kılınması gerektiğini, … numaralı patentin tüm istemlerinin … dokümanı dikkate alındığında yenilik basamağını içermediğinin tespit edildiğini, bu nedenle hükümsüz kılınması gerektiğini, buluş basamağı değerlendirmesi için buluş konusunun belirlenmesi amacıyla patent sahibinin Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde 18 Mayıs 2007 tarihinde yaptığı açıklamada ortamda elde edilen sulu çözeltinin molarite ve/veya pH parametrelerinin buluşu ortaya koymak için gereken faktörler olduğunu açıkça belirttiğini, bu kapsam çerçevesinde … dokümanının … sayılı patentin buluş basamağına haiz olmadığını gösteren tekniğin bilinen durumuna dahil en yakın doküman olduğunu, … dokümanı ile birlikte …, … dokümanlarından biriyle, özellikle … dokümanı ile birlikte değerlendirildiğinde, … sayılı patentin tüm istemlerinin buluş basamağına sahip olmadığını, … numaralı patent yönünden, … dokümanı tekniğin bilinen durumuna dahil en yakın doküman olarak alındığında, … dokümamı ile birlikte … dokümanındaki bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, … numaralı patentin tüm istemlerinin buluş basamağına sahip olmadığını, … ve … sayılı patentlerde korunan buluşun, teknik alanda uzman bir kişi tarafından uygulamaya koyamayacağı ve bu nedenle Pat KHK MD. 129/1(B) ve SMK 138/1(B) maddeleri gereğince hükümsüz kılınması gerektiğini, dava konusu patentin tüm istemleri itibariyle hükümsüz kılınmasını ve dava konusu patentin olası devrini önlemek üzere ihtiyati tedbir verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Patent sahibinin Avrupa Patent başvurularına gelen itirazlar neticesinde patentlerin istemlerinde değişiklik yaptığını, müvekkilinin EPO nezdindeki patent başvuru süreçlerinin henüz tamamlanmadığını, davacı yanın dava konusu patentlerin yenilik ve buluş basamağı olmadığına dair itirazlarını patent başvurularının ilk başvurduğu tarihteki istemlerine göre olduğunu, istemlerde değişiklik olması sebebiyle davacının patent istemlerinin ilk haline göre yapmış olduğu itirazlarının ve dolayısıyla davanın reddinin gerektiğini, Yargıtay 11. H.D.’nin 2016/2842 E. 2017/4725 K. ve 26.9.2017 tarihli ilamında, EPO nezdinde istemlerde değişiklik yapılması halinde, Türkiye’de kayıtlı patentin eşdeğeri Avrupa patentinin istemlerini gösterir nihai metnin dikkate alınarak hükümsüzlük talebinin değerlendirilmesi gerektiğinin açıklandığı, davacı yan davaya konu patentlerin değiştirilmemiş hali üzerinden hükümsüzlük talebinde bulunduğundan anılan Yargıtay içtihattı dikkate alınarak davanın reddinin gerektiğini, davanın reddedilmesine ilişkin talebin kabul edilmemesi halinde, davaya konu patentlerin EPO tescil sürecinin kesinleşmesine kadar ertelenmesi gerektiğini, … maddesine göre, bir Avrupa patentinin sınırlandırılmasına ya da iptaline dair kararın söz konusu patentin tescil edildiği tüm üye ülkelerde hüküm doğuracak olduğundan, EPO tescil sürecinin bekletici mesele yapılması gerektiğini, EPO sürecinin bekletici mesele yapılması gerektiği Yargıtay 11. HD 2011/8162 E. 2013/11840 K. ve 06.06.2013 tarihli ilamında içtihat edildiğini, müvekkilinin … ve … sayılı patentlerinin yenilik ve buluş basamağına haiz olduğunu, patentlere konu buluşun yeterince açıklandığını, patentlerin hükümsüz kılınma şartlarının bulunmadığını, davanın reddini talep etmiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, HMK’nun 266.maddesine göre bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.


22/02/2021 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Dava konusu … ve … sayılı patentlerle ilgili olarak; … sayılı patent yönünden; … sayılı patentin türkçe çevirisindeki 1 nolu istemin, söz konusu patentin dayandığı … sayılı patentin tescil edilen orijinal isteminden farklı olduğu, … sayılı patentin türkçe çevirisindeki 1 nolu isteminin metninin sağladığı koruma kapsamının, söz konusu patentin dayandığı … sayılı patentin tescil edilen 1 nolu isteminin sağladığı korumadan daha geniş olduğu, …’nin 70 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve … Türkiye Uygulama Yönetmeliği’nin 15.maddesine göre, Avrupa patenti veya başvurusu sahibi, düzeltilmiş türkçe çeviriyi herhangi bir zamanda Enstitüye sunabileceğinin düzenlendiği, fakat … patentle ilgili olarak TÜRKPATENT kayıtlarında ve dava dosyasında yapılan incelemede, davalının patentin istemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir talepte bulunmadığı ve istem değişikliğine ilişkin bir yayının da resmi patent bülteninde ilan edilmediği, bu bağlamda, … sayılı patentin hükümsüzlük değerlendirmesinde, anılan patentin türkçe çevirisindeki istem metninin mi, yoksa, söz konusu patentin dayandığı … sayılı Avrupa patentinin işlem dilindeki metnin mi bağlayıcı metin olarak dikkate alınacağı hususunun takdiri hukuki bir değerlendirme olduğundan, takdiri Mahkemeye bırakıldığı, … sayılı patentin hükümsüzlük değerlendirmesinin, hem türkçe çevirideki istem, hem de … sayılı patentin tescil edilen orijinal istemi üzerinden değerlendirildiği, buna göre; … sayılı patentin Türkçe çevirisindeki 1 nolu istemin yeni olmadığı, benzer şekilde, 1 nolu isteme bağlı, 2 ila 16 nolu istemlerin de yeni olmadığı, bu nedenle, … sayılı patentin Türkçe çevirisindeki istemler yönünden hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı patentin tescil edilen 1 nolu istemin (…’nun tescil ettiği orijinal istem) yeni olduğu, ancak 1 nolu istemin yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, benzer şekilde 2-16 nolu istemlerin de yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, bu nedenle, … sayılı patentin EP karşılığı … saylı patentin tescil edilen istemleri yönünden de hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı patentin … nezdinde itiraz sürecinin devam ettiği, … İtiraz Kurulu kararında patentin tescil edilmiş istem setinin patentlenebilir olmadığına ve patent sahibinin sunduğu 144. yardımcı değiştirilmiş istem setinin patentlenebilir olduğuna karar verildiği, patent sahibinin temyiz talebinde bulunduğu ve temyiz sürecinin işbu raporun hazırlandığı tarih itibariyle devam ettiği, …’daki sürecin bekletici mesele yapılıp yapılmaması konusunun takdiri Mahkemeye bırakıldığı, … sayılı patentle ilgili olarak, TÜRKPATENT kayıtlarında ve dava dosyasında yapılan incelemede, davalı patent sahibinin kendisine açılan hükümsüzlük davası dolayısıyla …’nin 138(3) maddesi kapsamında patentin istemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir talepte bulunmadığı, davalının …’nin 138(3) maddesi kapsamında hükümsüzlük davasında temel teşkil etmek üzere, patentin istemlerinde sınırlandırmaya gitmediğinden ve işlemlerde dikkate alınmak üzere istem değişikliğine ilişkin bir yayının resmi patent bülteninde ilan edilmediği görüldüğünden, hükümsüzlük değerlendirmesinde davaya konu patentin hem Türkçe çevirideki istemin, hem de … sayılı patentin tescil edilen orijinal isteminin dikkate alındığı, bu hususunun takdiri hukuki bir değerlendirme olduğundan, takdiri Mahkemeye bırakıldığı, … sayılı patent yönünden; … sayılı patentin 1 nolu isteminin yeni olduğu, ancak 1 nolu istemin yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, benzer şekilde 2-14 nolu istemlerin de, yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, bu nedenle … sayılı patentin hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı patentin … nezdinde itiraz sürecinde … İtiraz Kurulunun patentin iptaline karar verdiği, patent sahibinin temyiz talebinde bulunduğu ve temyiz sürecipin işbu raporun hazırlandığı tarih itibariyle devam ettiği, … sürecin bekletici mesele yapılıp yapılmaması konusunun takdiri mahkemeye bırakıldığı bildirilmiştir.
16/11/2021 tarihli bilirkişi kurulu ek raporunda özetle: Dava konusu … ve … sayılı patentlerle ilgili olarak; … sayılı patent yönünden; … sayılı patentin türkçe çevirisindeki 1 nolu istemin, söz konusu patentin dayandığı … sayılı patentin tescil edilen orijinal isteminden farklı olduğu, … sayılı patentin türkçe çevirisindeki 1 nolu isteminin metninin sağladığı koruma kapsamının, söz konusu patentin dayandığı … sayılı patentin tescil edilen 1 nolu isteminin sağladığı korumadan daha geniş olduğu, …’nin 70 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve … Türkiye Uygulama Yönetmeliği’nin 15.maddesine göre, Avrupa patenti veya başvurusu sahibi, düzeltilmiş türkçe çeviriyi herhangi bir zamanda Enstitüye sunabileceğinin düzenlendiği, fakat … patentle ilgili olarak TÜRKPATENT kayıtlarında ve dava dosyasında yapılan incelemede, davalının patentin istemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir talepte bulunmadığı ve istem değişikliğine ilişkin bir yayının da resmi patent bülteninde ilan edilmediği, bu bağlamda, … sayılı patentin hükümsüzlük değerlendirmesinde, anılan patentin türkçe çevirisindeki istem metninin mi, yoksa, söz konusu patentin dayandığı … sayılı Avrupa patentinin işlem dilindeki metnin mi bağlayıcı metin olarak dikkate alınacağı hususunun takdiri hukuki bir değerlendirme olduğundan, takdiri Mahkemeye bırakıldığı, … sayılı patentin hükümsüzlük değerlendirmesinin, hem türkçe çevirideki istem, hem de … sayılı patentin tescil edilen orijinal istemi üzerinden değerlendirildiği, buna göre; …sayılı patentin Türkçe çevirisindeki 1 nolu istemin yeni olmadığı, benzer şekilde, 1 nolu isteme bağlı, 2 ila 16 nolu istemlerin de yeni olmadığı, bu nedenle, … sayılı patentin Türkçe çevirisindeki istemler yönünden hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı patentin tescil edilen 1 nolu istemin (EPO’nun tescil ettiği orijinal istem) yeni olduğu, ancak 1 nolu istemin yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, benzer şekilde 2-16 nolu istemlerin de yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, bu nedenle, … sayılı patentin … karşılığı … saylı patentin tescil edilen istemleri yönünden de hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı patentin … nezdinde itiraz sürecinin devam ettiği, … İtiraz Kurulu kararında patentin tescil edilmiş istem setinin patentlenebilir olmadığına ve patent sahibinin sunduğu 144. yardımcı değiştirilmiş istem setinin patentlenebilir olduğuna karar verildiği, patent sahibinin temyiz talebinde bulunduğu ve temyiz sürecinin kök raporun hazırlandığı tarih itibariyle devam ettiği, (kök raporun hazırlandığı tarihte temyiz süreci devam etmekteydi, ancak işbu ek rapor tarihinde temyiz süreci sonuçlanmıştır, bu husus raporda değerlenmiştir.) …’daki sürecin bekletici mesele yapılıp yapılmaması konusunun takdiri Mahkemeye bırakıldığı, … sayılı patentle ilgili olarak, TÜRKPATENT kayıtlarında ve dava dosyasında yapılan incelemede, davalı patent sahibinin kendisine açılan hükümsüzlük davası dolayısıyla …’nin 138(3) maddesi kapsamında patentin istemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir talepte bulunmadığı, davalının …’ nin 138(3) maddesi kapsamında hükümsüzlük davasında temel teşkil etmek üzere, patentin istemlerinde sınırlandırmaya gitmediğinden ve işlemlerde dikkate alınmak üzere istem değişikliğine ilişkin bir yayının resmi patent bülteninde ilan edilmediği görüldüğünden, hükümsüzlük değerlendirmesinde davaya konu patentin hem Türkçe çevirideki istemin, hem de … sayılı patentin tescil edilen orijinal isteminin dikkate alındığı, bu hususunun takdiri hukuki bir değerlendirme olduğundan, takdiri Mahkemeye bırakıldığı, … sayılı patent yönünden; … sayılı patentin 1 nolu isteminin yeni olduğu, ancak 1 nolu istemin yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, benzer şekilde 2-14 nolu istemlerin de, yeni olduğu değerlendirilse dahi buluş basamağına haiz olmadığı, bu nedenle … sayılı patentin hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı patentin … nezdinde itiraz sürecinde … İtiraz Kurulunun patentin iptaline karar verdiği, patent sahibinin temyiz talebinde bulunduğu ve temyiz sürecipin işbu raporun hazırlandığı tarih itibariyle devam ettiği, …’daki sürecin bekletici mesele yapılıp yapılmaması konusunun takdiri Mahkemeye bırakıldığı, kök raporda belirtilen düşünce ve kanaatte değişiklik olmadığı, iş bu ek raporun hazırlandığı tarih itibariyle, … sayılı patentin … karşılığı … sayılı… patentinin temyiz sürecinin sonuçlandığı ve patentin iptaline karar verildiği, söz konusu kararın … tarihinde … sayılı Avrupa Patent Bülteninde ilan edildiği ve ilan tarihi itibariyle üye ülkelerin tümünde bağlayıcı hale geldiği, bu nedenle … sayılı Avrupa patentinin hükümsüzlüğüne ilişkin kararın, … sayılı patent yönünden de uygulanacağı ve 13/10/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava:TPMK nezdinde …ve … tescilli patent belgelerinin yenilik, buluş basamağı şartlarını taşımaması ve buluşun yeterince açıklanmaması nedeni ile hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine ilişkindir.
6769 sayılı SMK 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6769 sayılı SMK’ nun, 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması başlığını taşıyan geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat yükümlerine göre sonuçlandırılır… patent ve faydalı modellerin hükümsüz kılınmasında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince hükümsüzlük değerlendirilmesi mülga 551 sayılı KHK doğrultusunda yapılmalıdır.


551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA K.H.K

 1. maddesinde “Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur.”hükmü,
 2. maddesinde “Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar”
  a-Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
  b-Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
  c-Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
  d-Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
  e-İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
  Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
  Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
  Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:
  a-Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
  b-Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.”
 3. maddesinde “Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.”
  Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
  Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.”
 4. maddesinde buluşa patent verilmesini engellemeyen açıklamalar ( Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde buluş sahibi tarafından açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez)
 5. maddesinde “Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.”
 6. maddesinde “Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
 7. maddesinde ” Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.
  Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.
  Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.
  Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.”
 8. maddesinde “Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu, 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, iddia eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, 129 uncu madde hükmüne göre, dava açabilir. Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemez. Dava sonucunda hak sahipliği iddiasının davacı lehine sonuçlanması halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, hak sahibi aşağıdaki hususlardan birinin yapılmasını talep edebilir:
  a-Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir.
  b-Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır.
  c-Gasbın söz konusu olduğu başvurunun red edilmesini talep edebilir.
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre yapılacak her yeni başvuru için uygulanır.
  Birinci fıkra hükmüne göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın sonuçlanmasına kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri alınamaz. Davacının talebi red edilmişse başvurunun ilanından kararın kesinleşme tarihine kadar; talep kabul edilmişse kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık bir süre ile patentin verilmesi işlemleri mahkeme tarafından ertelenir.”
 9. maddesinde “Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir.”hükmü, (Ana istem ve bağımlı istem)
 10. maddesinde “Tarifname buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır.”
 11. maddesinde “Başvuru bir veya birden çok istemi içerir. İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz.”
 12. maddesinde ” Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır. İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır.”
  129.maddesinde “Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
  a – Patent konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. ila 10. maddelerinde belirtilen, patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;
  b – Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;
  c – Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya patentin 45. madde anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya 12. maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse;
  d – Patent sahibinin, 11. maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.
  Patent sahibinin,11. maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 . maddesi hükmü uygulanır,
  Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bülümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.
  Kısmi hükümsüzlük sonucu, patent ile korunan buluşun iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. ila 7. madde hükümlerine uygun olması halinde, patent bu kısım için geçerli kalır.” hükümleri mevcuttur.
  551 sayılı KHK hükümleri, TPMK kayıtları, Mahkememizce itibar edilen bilirkişi kök-ek raporu ve bütün dosya kapsamından: Davalı adına tescilli … ve … numaralı patentlerin hükümsüzlüğü koşulları oluştuğundan davanın kabulüne, … ve … numaralı patentlerin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK’na gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
  HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

DAVANIN KABULÜNE

1-Davalı adına tescilli … ve … numaralı patentlerin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK’na gönderilmesine,
3-80,70TL ilam harcından, 44,40 peşin harcın mahsubu ile eksik 36,30-TL harcın davalıdan tahsiline,
4-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 7.375,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafın yaptığı 44,40 peşin harç, 44,40-TL başvuru harcı, 73,10 tedbir talebi harcı, 274,70 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 7.500,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 7.936,60- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davalının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 17/02/2022

Kaynakça ; Yargıtay