YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2007/11-94 E.N , 2007/113 K.N. 

Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi; Davacı vekili, müvekkilinin 3 ve 5 nci sınıfta yer alan ürünlerde kullanılmak üzere tescil başvurusunda bulunmuştur.

# BİLİRKİŞİ TAYİNİ # MUTLAK RED NEDENLERİ # YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ #

Taraflar arasındaki “TPE-Yeniden İnceleme Denetleme Kurulu Kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince  davanın reddine dair verilen 30.3.2004 gün ve 48-56  sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin  2.12.2005 gün ve 13067-11836 sayılı kararı ile (…Davacı vekili, müvekkilinin 3 ve 5 nci sınıfta yer alan ürünlerde kullanılmak üzere tescil başvurusunda bulunduğu “ULTRA W….” markasının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/l-a,b,c maddesi gerekçe gösterilerek 3 ncü sınıftaki ürünler yönünden reddedildiğini, yeniden inceleme ve değerlendirme başvurusu yerinde görülse de (556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-a ve c’ye aykırılık bulunmadığı yönünden) davalı şirket adına önceden tescilli “şekil+V…..” markası gerekçe gösterilerek m.7/1-b maddesi uyarınca bu isteğin de reddedildiğini ileri sürerek, davalı Kurum Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 02.04.2003 tarih ve m-439 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekilince davanın reddi savunulmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.            

Davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce karar onanmış olup bu defa davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.            

Uyuşmazlık davacı adına tescilli ” ultra wiper” sözcük markası ile davalının “şekil+v….” markası arasında , 556 sayılı KHK’nin 7/1-b maddesi anlamında tescil engeli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.             Mahkemece markalar arasında iltibas bulunup bulunmadığı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırmaksızın iltibasın varlığı kabul edilerek karar verilmiş, hüküm Dairemizce onanmıştır.             

HUMK. nun 275 nci maddesine göre, çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde, bilirkişi görüşünün alınması gerekmesine, somut olayın özellikleri göz önüne alındığında, mahkemenin inceleme ve değerlendirmesinde yazılı şekilde hüküm kurmaya yeterli olmadığından, sahasında uzman bilirkişiden yada bilirkişi kurulundan markaları oluşturan kelimelerin yazılış, okunuş ve görünüş olarak benzer olup olmadıkları, hangi nedenlerle taraf markalarının tescilli olduğu malların tüketicilerinde benzerlik ve bağlantı duygusuna neden olabileceği ve karıştırılacağı hususlarında rapor alınarak buna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, temyiz incelemesinde bu husus gözden kaçırılmış olduğundan davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle H.U:M.K.2494 sayılı Yasa ile değişik 438/II.fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici  nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ:Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine,  7.3.2007 gününde ikinci görüşmede oybirliğiyle karar verildi.