Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi; Tecavüz, haksız rekabet ve  iltibasın söz konusu olmadığı için davanın reddi istenmiştir.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ:2003/14203 ESAS, 2004/8842 KARAR, YARGITAY KARARI MAHKEMESİ: K. Asliye 1.Ticaret Mahkemesi, GÜNÜ: 24.9.2003, SAYISI: 1999/841-2003/500 DAVACI: Mehmet, DAVALI: İsmail  

Taraflar arasında görülen davada K Asliye 1.Ticaret Mahkemesi”nce verilen 24.9.2003 tarih ve 199/841-2003/500 sayılı kararın Yargıtay”ca incelenmesi taraf vekilleri  tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:  

Davacı vekili, otomobillere otogaz sistemleri monte edilmesi işiyle iştigal eden müvekkilinin G. Oto ibaresini 1996 yılından beri ticaret unvanı ve marka olarak kullandığını, aynı işle iştigal eden davalının aynı ticaret sicil bölgesinde müvekkilinin ticaret ünvanına, işletme adına ve marka hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek davalı eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespit ve men”ine, tabela, basılı evrak ve sair tanıtım araçları ile mamuller üzerindeki yazıların toplatılmasına. 4.000.000.000 TL maddi ve 1.000.000.000 TL manevi tazminatın reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, aynı zamanda oto tamirciliği de yapan müvekkilinin LPG dönüşüm işini 1999 yılı Ekim ayından beri yaptığını, dava tarihi itibariyle tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olamayacağını, monte ettiği otogaz sistemi markasını da levha ve araçlara takılan ürünler üzerinde belirttiğini, ayrıca yazı karakterlerinin de farklı olduğunu, davacının G harfini logo olarak kullandığını, bu nedenle iltibasın söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının davacının ticaret unvanına ve tescilli marka hakkına tecavüz ettiği, ancak bu tecavüz nedeniyle davacının zarara uğradığını kanıtlayamadığı, haksız fiil sübuta erdiğinden, davacının bu eylem nedeniyle manevi zarara uğradığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalının davacının ticaret ünvanına vaki tecavüzünün önlenmesine, maddi tazminat isteminin reddine,  500.000.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. 1-Dava, haksız rekabet nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, müvekkilinin ticaret ünvanı ve  marka  olarak kullandığı G. Oto ibaresinin davalı tarafından haksız olarak kullanıldığını ileri sürerek ,haksız rekabetin önlenmesine ve tazminata karar verilmesini istemiştir. Davalı İsmail, ticari işletmesini G. Oto Tamirhanesi ünvanıyla 25.3.1997 tarihinde davacıdan önce ticaret siciline tescil ettirmiştir.9.12.1997 tarihinde ticaret ünvanını tescil ettiren davacı, davalının ticaret ünvanının terkinini istememiş, sadece haksız rekabetin önlenmesini ve tanıtım vasıtaları ile ürünlerin  toplanmasını istemiştir. TTK”nun 52. maddesi uyarınca hukuken varolan bir hakkın fiilen kullanılması engellenemez. Ticaret ünvanına tecavüzde bulunulduğunu iddia eden davacının,davalı ünvanındaki G. Oto ibaresinin ticaret sicilinden terkinini istemeden, fiili durumun ortadan kaldırılmasını isteyemeyeceği düşünülmeden ,yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulü doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.  2. Bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına,  ödedikleri temyiz peşin harçların istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 27.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

ÖZET: Hukuken varolan bir hakkın fiilen kullanılması engellenemez.  Ticaret ünvanı na tecavüzde bulunulduğunu iddia eden davacının,davalı ünvanındaki G. Oto ibaresinin ticaret sicilinden terkinini istemeden, fiili durumun ortadan kaldırılmasını isteyemeyeceği düşünülmelidir.