Veraset ve İntikal; Veraset nedir, intikal nedir, Türk Patent nezdindeki iş ve işlemler, formlar, ücretler dahil ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Marka sahibinin ölümü halinde tescilli marka hakları kendiliğinden mirasçılarına geçer.

VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Bu işlemin Türk Patent ve Marka Kurumu  müracaatı ETKİN PATENT TİC.LTD.ŞTİ.miz tarafından yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gereklidir.

-Veraset ilamı
 -Marka tescil belge aslı
 –Vekaletname


Marka Tescil sürecinde re’sen RED riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 10 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın.

Veraset ve İntikal ücretlerini Marka Tescil Ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Kanun No:7338

BİRİNCİ BÖLÜM

Mevzu, Tabirler, Muafiyet ve İstisnalar

Verginin Mevzuu

Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

Kanunda Kullanılan Tabirler

Madde 2 – Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:

A “Şahıs” tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları;

 “Mal” tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;

 “Veraset” tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;

D “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoluyle veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.) ifade eder.

Muafiyetler

Madde 3 – Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:

A Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar;

 Yukarı ki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;

C Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye’de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartıyla) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukar da sayılanların dışında kalıp da Türkiye’de ikamet eden şahısların Türkiye’de bulunan mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).

İstisnalar

Madde 4 – Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır:

A Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

 (4008 sayılı Kanunun 36’ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400.000.000 lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800.000.000 lirası); (Yürürlük: 6.7.1994, bu bentdeki rakamlar sırasıyla 1995 yılı için 830.000.000, 1.660.000.000 lirası, 1996 yılı için 1.655.000.000, 3.311.000.000 lirası)(*)

C Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);

Ç  Bilumum sadakalar;

 (4008 sayılı Kanunun 36’ncı maddesiyle değişen bent) İvazsız suretle vaki intikallerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000)(**)

 (4008 sayılı Kanunun 36’ncı maddesiyle değişen bent) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma va çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000)(***)

 Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;

 Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malulleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paralar;

 Harbe veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve (4369 sayılı Kanunun 81’nci maddesinin 81/N-1 maddesi uyarınca değişen ibare) eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;(****)

İ  Borçlar Kanununun 242’nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;

 (2353 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen bent) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);

 (903 sayılı Kanunun 5/D maddesiyle eklenen bent) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

 (3393 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen bent) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticarî plaka satışından elde edilen paralardan, ticarî plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.

(4008 sayılı Kanunun 36’ncı maddesiyle değişen fıkra)  ve bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. (*****)


(*)  (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Değerleri 10’ncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 5.000.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 10.000.000) Fürüğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 10.000.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 20.000.000)


(**)  (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) İvazsız surette vaki intikallerin 50.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 250.000)


(***) E) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan alelumum piyango ve kuralar da kazanılan ikramiyelerin 50.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 250.000)


(****) (Değişmeden önceki şekli) Karılarına.


(*****) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen hüküm) Bakanlar Kurulu  ve  fıkralarındaki istisna hadlerinin her birini ayrı ayrı veya birlikte on katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadlerden aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.


İKİNCİ BÖLÜM
Mükellef, Teklif Mahalli ve Beyanname

Verginin Mükellefi

Madde 5 – Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır.

Teklif Mahalli

Madde 6 – Veraset ve İntikal Vergisi:

A Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

 Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu;

 Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

Beyanname

Madde 7 – (4369 sayılı Kanunun 71’inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 1.8.1998) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler, iktisap ettikleri malları, (4783 sayılı Kanunun 11/a maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)futbol müsabakaları ve at yarışları üzerine müşterek bahis düzenleyenler(*) ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.(**)

(4369 sayılı kanunun 71’nci maddesiyle eklenen fıkra) Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (L) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler.(***)

Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malumatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir.

(*) (4783 sayılı Kanunun 11/a maddesiyle değişmeden önceki ibare ) Spor-Toto Teşkilatı


(**) Madde 7 ? (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 2’inci maddesiyle değişen fıkra) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenlerden 3 üncü maddede yazılı şahıslar ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde ikramiye kazananlar dışında kalanlar iktisap ettikleri malları, Spor Toto Teşkilatı ise ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmek mecburiyetindedir.


(***) (Değişmeden önceki şekli) (3393 sayılı kanunun 2’nci maddesiyle eklenen fıkra) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları için beyanname vermezler.

Beyannamenin Verileceği Yer

Madde 8 – Beyannameler, 6’ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.

Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.

Beyanname Verilme Müddeti

Madde 9 -Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:

1 Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:

A Ölüm Türkiye’de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;

 Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;

 Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;

2 Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde.

Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18’inci maddeleri hükümleri mahfuzdur.

1 (4369 sayılı Kanunun 72’inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük; 1.8.1998) Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile (4783 sayılı Kanunun 11/b maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)futbol müsabakalarına ve at yarışlarına(*) ait müşterek bahislerde, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar.(**)

(*) (4783 sayılı Kanunun 11/b maddesiyle değişmeden önceki ibare ) futbol müsabakalarına


(**) 3. (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle eklenen bent) Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde, futbol müsabakalarının yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Matrahın Tayini, Verginin Tarhı ve Nispet

Verginin Matrahı ve İlk Tarhiyat

Madde 10 -(1318 sayılı Kanunun 91’inci maddesiyle değişen şekli) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12’nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır).

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak belirtilmeyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3’üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.

A Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.

İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.

Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2’inci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.

A (2591 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen bent) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas olan değerle değerlenir.

A Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.

A Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.

 Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266’ncı maddesindeki hükümlere göre değerlenir.

 Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak kura göre değerlenir.

G Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerdir.

Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet haklarıyle imtiyazlar dahil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz.

İdare yukarıdaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir.

(2591 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra) İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi (gayrimenkuller hariç), (4369 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin 81/N-2 maddesi ile değişen ibare) vergi ziyan cezasının yarısı ile birlikte alınır.(*)

(2591 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra) Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde % 50’ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.

Bu madde ve geçici 1’inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19’uncu maddesinde bahis konusu edilen “tamamen ödemeyi” tazammun etmez.

(*) (Değişmeden önceki şekli) Kusur cezalı olarak.

Değerleme Günü

Madde 11 – Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği, gündür.

Tenzil Olunabilecek Borçlar ve Masraflar

Madde 12 – İktisabedilen malların değerlerinden veya değerleri yekunundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartiyle tenzil olunur.

A Veraset yoliyle vukubulan intikallerde murisin ihticaca salih vesaika müstenit borçları ile vergi borçları;

B Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına taalluk eden borçlarla vergi borçları (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala taalluk eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüt etmiş ise bu borçlar nazara alınmaz);

 Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan Veraset ve İntikal Vergileri (Tevsik edilmek şartiyle);

Ç  fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini geçemez).

 Cenazenin teçhiz ve tedfini için yapılan masraflar.

İhtilaflı Borçlar

Madde 13 – Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsisleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taalluk eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir.

(3482 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle eklenen fıkra) Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tahsili halinde gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanır.

Verginin Tarhı

Madde 14 – Vergi, mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunur.

(213 sayılı Kanunun 415’inci maddesiyle kaldırılmıştır)

Madde 15 – (213 sayılı Kanunun 415’inci maddesiyle kaldırılmıştır).

Nispetler

Madde 16 – (4369 sayılı Kanunun 73’üncü maddesiyle değişen madde; Yürürlük; 29.7.1998) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Matrah vergi
nispeti yüzde Veraset yoluyla intikallerde
İvasız intikallerde
vergi nispeti yüzde
İlk 10 000 000.000 lira için 1 10
Sonra gelen 20 000 000.000 lira için 3 15
Sonra gelen 40 000 000.000 lira için 5 20
Sonra gelen 80 000 000.000 lira için 7 25
Matrahın 150 000 000.000 lirayı aşan bölüm için 10 30

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yeralan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

(Yürürlük;1.8.1998) (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına(1) ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)yüzde 10(2) olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.(3)(4)(5)

1 (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişmeden önceki ibare ) futbol müsabakalarına
2 (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişmeden önceki ibare ) yüzde 20
 Nispetler:


Madde 16 ? (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 37’nci maddesiyle değişen madde) (97/10347 sayılı B.K.K. ile değiştirilen matrah dilim tutarları) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Matrah Fürüğlar, eşler, ana ve baba için (Evlatlıklarla nesebi sahih olmayan çocukların Medeni Kanunun 257 ve 443’üncü maddelerine göre alacakları miraslar bu gruba dahildir.)
vergi nispeti yüzde Kardeşler, büyük ana, büyük baba ve fürüğları için
vergi nispeti yüzde 1 ve 2’inci sütunlar dışında kalanlar için
vergi nispeti yüzde
İlk 500.000.000 lira için 4 7 10
Sonra gelen 1.000.000.000 lira için 7 10 13
Sonra gelen 1.500.000.000 lira için 10 13 16
Sonra gelen 2.000.000.000 lira için 13 16 20
Sonra gelen 2.500.000.000 lira için 16 20 25
Matrahın 7.500.000.000 lirayı aşan kısımları için 20 25 30

Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini topluca 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır.


4 Madde 16 ? (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 37’nci maddesiyle değişen madde) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Matrah Fürüğlar, eşler, ana ve baba için (Evlatlıklarla nesebi sahih olmayan çocukların Medeni Kanunun 257 ve 443’üncü maddelerine göre alacakları miraslar bu gruba dahildir.)
vergi nispeti yüzde Kardeşler, büyük ana, büyük baba ve fürüğları için
vergi nispeti yüzde 1 ve 2’inci sütunlar dışında kalanlar için
vergi nispeti yüzde
İlk 50.000.000 lira için 4 7 10
Sonra gelen 100.000.000 lira için 7 10 13
Sonra gelen 150.000.000 lira için 10 13 16
Sonra gelen 200.000.000 lira için 13 16 20
Sonra gelen 250.000.000 lira için 16 20 25
Matrahın 750.000.000 lirayı aşan kısımları için 20 25 30


Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini topluca 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır.


 Madde 16 ? (Değişmeden önceki şekli) (2591 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen madde) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Matrah Fürüğlar, eşler, ana ve baba için (Evlatlıklarla nesebi sahih olmayan çocukların Medeni Kanunun 257 ve 443’üncü maddelerine göre alacakları miraslar bu gruba dahildir.)
vergi nispeti yüzde Kardeşler, büyük ana, büyük baba ve fürüğları için
vergi nispeti yüzde 1 ve 2’inci sütunlar dışında kalanlar için
vergi nispeti yüzde
İlk 200.000 lira için 3 7 10
Sonra gelen 400.000 lira için 5 10 14
Sonra gelen 800.000 lira için 7 14 18
Sonra gelen 1.600.000 lira için 10 18 22
Sonra gelen 3.000.000 lira için 13 22 28
Sonra gelen 6.000.000 lira için 16 26 36
Matrahın 12.000.000 lirayı aşan kısımları için 20 30 44

Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhtiyat Tedbirleri ve Tahsil Hükümleri

Vergiye Mukabil Alınacak Teminat

Madde 17 – Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi bir muamele dolayısiyle para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talebederler.

(4369 sayılı Kanunun 74’üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 29.7.1998) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde onbeş oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.(*)

(4369 sayılı Kanunun 74’üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 29.7.1998) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde malsandığına yatırmayanlardan (Hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paraların % 10’u oranında ayrıca ceza tasil olunur.(**)

(*) (Değişmeden önceki şekli) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerine, 16’ncı maddenin birinci grubunda yazılı olanların istihkaklarından yüzde on, ikinci grupta yazılı olanların istihkaklarından yüzde onbeş ve üçüncü grupta yazılı olanların istihkaklarından yüzde yirmi nispetinde vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevfikatı yapanlar tevfik ettikleri parayı en geç bir hafta zarfında bulundukları yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti mensup bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.


(**) (Değişmeden önceki şekli) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı muayyen müddet içinde malsandığına yatırmayanlardan (Hakimler hariç) tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yüzde on fazlasiyle tahsil olunur.


İhtiyat Tedbirleri

Madde 18 – Veraset ve İntikal Vergisi matrahına girmesi icabeden malların kaçırılacağını anlatır karinelerin bulunduğu hallerde vergi dairesince Türk Kanunu Medenisinin 532’nci maddesinin 3 numaralı fıkrasına istinaden tereke defterinin yapılması istenebilir.

Ödeme Zamanı

Madde 19 – (4369 sayılı Kanunun 75’inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 29.7.1998) Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile (4783 sayılı Kanunun 11/d maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait(*) müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.(**)

(194 sayılı K.H.K.’nin 1’inci maddesi ve 2997 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen fıkra) Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.

Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı kanunun 10’uncu maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5’inci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı kanunun 90’ıncı maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı kanunun 91’inci maddesine göre tespit edilir.

(*) (4783 sayılı Kanunun 11/d maddesiyle değişmeden önceki ibare ) Spor- Toto Teşkilatınca futbol müsabakalarına ait


(**) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle değişen fıkra) Veraset ve İntikal Vergisi Tahakkukundan itibaren (5) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (Spor Toto Teşkilatınca futbol müsabakalarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Müteferrik Hükümler

Mükellefiyetin Başlangıcı

Madde 20 – Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti:

A Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;

 Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte;

 Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte başlar.